Navigatie
14 april 2010     Gerechtshof Arnhem
Vrijspraak  in de zaak Lucia de B.

Zaak Lucia de B. heropend

7 oktober 2008 werd bekend dat Lucia's strafzaak wordt heropend. De Hoge Raad oordeelde positief op haar herzieningsverzoek en verwees de zaak naar het Hof te Arnhem. De levenslange straf blijft opgeschort, waardoor Lucia thuis mag afwachten.

Reacties op de Regiezitting

18 februari – Piet Groeneboom Het Openbaar Ministerie contra de wetenschap in de Lucia de Berk zaak
Mevrouw Brughuis treedt hier in de traditie van de verhalen van Conan Doyle, waarin de domme politieman (Lestrade) de slimmere detective (Sherlock Holmes) zijn 'theoretische' aanpak verwijt...

15 februari – Jo Swaen heeft zijn gedachten nog eens laten gaan over de afgelopen regiezitting en waarom mevrouw Brughuis toevlucht zocht tot de forensisch criminalistische benadering. In dit artikel op zijn website laakt hij de rol van het Openbaar Ministerie:
Het OM, procureur generaal mevrouw mr. Brughuis, ziet Lucia nog steeds als een notoire leugenaar. Lucia heeft door menselijk handelen het 'onverwacht en medisch onverklaarbaar overlijden' in de hand gehad...

14 februari – Commentaar [DOC] bij de onderzoeksvragen van het OM bij de eerste regiezitting door Metta van het comité Lucia de B.
Metta: De toon van het stuk van het OM gaat uit van de dader. De zogenaamd forensisch-criminalistische werkwijze vertroebelt de primaire wens om zaken op te helderen. Voor zo ver die nog opgehelderd moeten en kunnen worden...
Fred Vos' reactie 2 [DOC] & reactie 1 [DOC]: De vele vragen zijn tardief en buiten de huidige procesorde; niet ontvankelijk! Er is na herziening geen opsporingsfase meer dus…

11 februari – Le Pair reageert
De vragen die het OM wil stellen aan de gaasjes-ploeg, zouden niet hebben misstaan vóór het Lucia-proces. Nu zijn ze alleen het zoveelste bewijs, dat het politie- en justitieel onderzoek niet deugde. Maar wanneer men nu, 8 jaar na dato, genoemde personen over die zaken gaat ondervragen, zijn de antwoorden totaal onbetrouwbaar. Het veronderstelt een geheugenkwaliteit, die bij homo sapiens niet voorkomt...

Lopend Nieuws door Metta

21 februari – Hof van Arnhem, “voor als nog” geen onzinnige vragen
Op 19 februari heeft het Hof in Arnhem een eerste tussenarrest uitgesproken in de herzieningszaak van Lucia... De toon van de zitting was plezierig te noemen. Er was een gepaste distantie. Subtiel werden er enige kritische opmerkingen gemaakt over de wijze waarop het OM van start was gegaan. Alles weer opnieuw over willen doen, dáárvoor was deze Herzieningszaak niet bedoeld. Het Hof wil vooral de onderzoeksweg volgen, die door mr. Knigge reeds ingeslagen was.

10 februari – Het zal donderen zolang het OM wil
Lucia loopt een kruisweg van het ergste soort. De aanhoudende spanning van deze zaak wordt voor haar steeds moeilijker te verdragen. En dat terwijl ze al gehandicapt is door de beroerte...
We voelen ons natuurlijk door het OM bedonderd. Dat is iets anders dan verslagen. Het Hof zal op 19 februari eerst moeten aangeven welke vragen van het OM gehonoreerd worden. De verdediging heeft aangegeven dat de “forensisch-criminalistische” methode niet aan de orde kan zijn als er geen sprake is van een onnatuurlijke dood.

24 januari – Regiezitting 5 februari om 9 uur
Toxicologisch deskundige Freek de Wolff, die digoxinevergiftiging door Lucia bewezen achtte, heeft na kennismaking met het onderzoek van professor Meulenbelt deze verklaring ingetrokken. Hem zou bij eerder onderzoek relevante informatie niet bekend zijn geweest...
In het pas verschenen boek Forensische Wetenschap onder redactie van professor T. Broeders las ik enkele pagina's over de zaak Lucia de B van de hand van professor De Wolff. Reden om hier een apart hoofdstuk aan de uitspraken van deze getuige-deskundige te wijden. Zodat de lezer zich daarna de vraag kan stellen of deze deskundige nog wel als een serieuze wetenschappelijke opponent van de andere onderzoekers gezien moet worden.

# Regiezitting februari 2009 in de media:

Reformatorisch Dagblad 20-2-2009 – OM berust in besluit zaak-Lucia de B.
Getuige-deskundige prof. dr. J. Meulenbelt moet eerst nagaan of twee patiëntjes, Ahmad N. en Achraf el G., die volgens het Hof in Den Haag door De B. zouden zijn vermoord, mogelijk een natuurlijke dood zijn gestorven. „Is het antwoord op die vraag bevestigend, dan is de kans groot dat het Hof ons verzoek inzake de resterende zaken afwijst”, aldus [een berustende] woordvoerder A. Welschen van het OM gisteren desgevraagd.

NJD 20-2-2009 – Uitspraak tussenarrest in zaak verpleegster Lucia de B.
Het Hof geeft ten aanzien van vier feiten opdracht tot nader onderzoek. Voor een gedeelte is dat onderzoek van feitelijke aard, zoals laboratoriumonderzoek.

Openbaar Ministerie 19-2-2009 – Het OM neemt de tijd
De definitieve beslissing op de overige door het OM geformuleerde onderzoekswensen zijn, in afwachting van de resultaten van het nu bevolen onderzoek, aangehouden. Dit biedt het OM de mogelijkheid om in een later stadium een nader standpunt te bepalen.
Het hof heeft vandaag nog geen nieuwe zittingsdatum vastgesteld. De reden daarvoor is de complexiteit van de uit te voeren onderzoekshandelingen en de te verwachten duur van die uitvoering.

Gerechtshof Arnhem 19-2-2009 – Beslissing op onderzoekswensen
Het Arnhemse hof... lijkt de aanname gerechtvaardigd dat de door het hof te nemen beslissingen in belangrijke mate zullen moeten worden gebaseerd op het in de opsporingsfase en tijdens de eerdere behandelingen ter terechtzitting verkregen, feitelijk bewijsmateriaal. Het gaat immers om uitputtende onderzoeken –waarin het geenszins heeft ontbroken aan een "forensisch-criminalistische benadering"– en om feiten en omstandigheden in de periode van 1997 tot en met 2001. De waarde van nieuwe of hernieuwde getuigenverklaringen, acht tot twaalf jaar later, is daardoor beperkt te achten. Wel blijft onverminderd van belang de wetenschappelijke waardering van het beschikbaar materiaal. Dit speelt echter, naar het oordeel van het hof, niet bij alle feiten een even belangrijke rol.

Trouw 19-2-2009 – Niet alle getuigen zaak Lucia de B. opnieuw gehoord
In het heropende strafproces tegen de 47-jarige Haagse verpleegkundige Lucia de B. worden niet alle door het Openbaar Ministerie (OM) gevraagde getuigen opnieuw gehoord. Dat heeft het Arnhemse gerechtshof bepaald.

Volkskrant 19-2-2009 – Hof houdt onderzoek 'Lucia de B.' nog beperkt
Te ver. De onderzoeken die het OM wil laten doen, strekken volgens het hof te ver. Eerst moet gekeken worden of de informatie die in Lucia's inmiddels zeer uitgebreide dossier zit genoeg is om mee aan de slag te gaan. Pas als hieruit of uit de deskundigenverhoren blijkt dat dat niet het geval is, wil het hof uitgebreider onderzoek overwegen.

DePers 19-2-2009 – Hof houdt onderzoek 'Lucia de B.' nog beperkt
Dagboek. Het gerechtshof vindt het ook overbodig te proberen om dagboekaantekeningen van de 47-jarige verpleegkundige boven water te krijgen. Eerdere pogingen die aantekeningen te vinden, bleven zonder succes.

NRC 19-2-2009 – Hof houdt onderzoek 'Lucia de B.' nog beperkt
Vooralsnog wordt in de nieuwe rechtszaak van Lucia de B. niet alles opnieuw onderzocht.

BNR 19-2-2009 – Hof houdt onderzoek 'Lucia de B.' nog beperkt
Het Openbaar Ministerie (OM) vroeg twee weken geleden om een enorme reeks nieuwe onderzoeken naar de zeven moorden en drie moordpogingen waarvoor De B. is veroordeeld. Het hof gaf echter aan dat het in vier gevallen deskundigen wil ondervragen.

AD 19-2-2009 – Hof houdt onderzoek 'Lucia de B.' nog beperkt
Onnatuurlijke dood. De deskundigen, onder wie Jan Meulenbelt van het Landelijk Vergiftigingen Informatie Centrum, betwijfelen of baby A. een onnatuurlijke dood is gestorven. Het zou ook kunnen zijn dat ze door uitputting is doodgegaan.

EénVandaag 19-2-2009 – Hof beslist over herziening Lucia de B. video -7:07
Vandaag bepaalt het hof of de zaak Lucia de B. inhoudelijk helemaal opnieuw moet worden gedaan, zoals het openbaar ministerie (OM) wil, of dat het een korte versie wordt. Tot verbijstering van deskundigen en betrokkenen wil het OM de hele zaak opnieuw doen. Maar dan zou de zaak weer jaren kunnen duren. Wat beslist het hof, en nog belangrijker: Wat bezielt het OM?

Blik op de Wereld 6-2-2009 – De regiezitting van het gerechtshof te Arnhem in de zaak Lucia de Berk
Uitgebreide rechtbank-aantekeningen van historicus Jo Swaen, die vraagtekens stelt bij de zogenaamde "forensisch criminalistische context" die aanklaagster Brughuis [ex-DNA 'bewijs' Deventer moordzaak] boven wetenschappelijk inzicht plaatst.
Mw. Brughuis: "Moeten nu al die zaken opnieuw geduid worden? Het OM meent van wel. Alleen maar klinisch wetenschappelijk experts hun mening laten geven is niet voldoende voor waarheidsvinding."

Enquête Maurice de Hond 6-2-2009 – Start herzieningsproces Lucia de B.
Uitslag enquête: de Nederlandse bevolking...
– Weet wel iets van de zaak af.
– Voor zover ze een mening heeft, wenst ze vrijspraak.
– Vindt dat het hof de zaak snel dient te behandelen en tot een uitspraak te komen en het OM niet toe te staan het hele onderzoek opnieuw over te doen.
– Voor zover ze een mening heeft, vindt ze dat de aanpak van het Openbaar Ministerie vooral erop gericht is om maar niet te hoeven toegeven dat ze destijds fout zaten.

Maurice 6-2-2009 – Houdt het dan nooit op!
Als je eenmaal in de klauwen van het OM bent terecht gekomen dan laten ze niet meer los, hoe verkeerd ze ook zitten... Wie weet duurt het nog een jaar voordat de zitting komt en nog langer totdat er een uitspraak komt. Een spanning die misschien wel funeste gevolgen heeft, gezien de gezondheid van Lucia de B.... Hopelijk zal de rechter daar over twee weken een stokje voor steken, maar ik moet zeggen dat ik daar niet optimistisch over ben.

Volkskrant = DAG  6-2-2009 – OM: zaak-Lucia de B. geheel herzien
Rechter Van den Heuvel vroeg zich met name af "of het nuttig is getuigen te vragen of zij zich kunnen herinneren of zij zich vier jaar geleden iets spontaan herinnerden of niet", iets wat het OM in bepaalde gevallen wil nagaan.
Het hof stoorde zich aan het feit dat het OM vorige week doorzoekingen heeft laten doen bij een familielid van De B., naar ontbrekende fragmenten uit dagboeken van de verpleegkundige. Hoewel de doorzoekingen niets opleverden, wil het OM toch een getuige horen "over wie wordt gezegd dat die iets heeft gelezen in de dagboeken". Het hof zag er niets in.
Op 19 februari geeft het Hof uitsluitsel over het vervolg van deze zaak.

AD 6-2-2009 – Experts opgeroepen in zaak Lucia de B.
Het proces tegen de tot levenslang veroordeelde verpleegkundige Lucia de B. (47) wordt opnieuw een zaak van de lange adem... Tijdens een regiezitting bij het hof in Arnhem bleek gisteren dat het Openbaar Ministerie een lange lijst van getuigen, nabestaanden en medisch experts wil laten opdraven die mogelijk nieuw licht op de zaak kunnen werpen.

Bijzijn voor verpleegkundigen en verzorgenden  6-2-2009 – OM wil nieuw proces Lucia de B.
Het OM kondigde aan alle delicten weer inhoudelijk te willen gaan behandelen. Dat betekent dat veel 'oude' getuigen opnieuw gehoord moeten worden. Het gaat om onder meer om artsen, verpleegkundigen en lijkschouwers.

ANP = Parool + Telegraaf + Reformatorisch Dagblad + DePers + BNR 5-2-2009 – 'Zaak Lucia de B. hopelijk in 2013 klaar'
Het is niet nodig de hele rechtszaak tegen Lucia de B. van begin tot einde over te doen. Dat kost onnodig veel tijd, vindt de advocaat van de Haagse verpleegkundige, Stijn Franken. De aanvullende onderzoeken moeten wel een duidelijke meerwaarde hebben. Hij is het wel met het hof eens dat nog twee wetenschappers moeten getuigen.

RTV West 5-2-2009 – Advocaat Lucia de B.: zaak niet helemaal overdoen audio -6:11 video -2:22
Advocaat Ton Visser: "In 2001 heb ik het eerste gesprek met haar gehad, omdat er wat problemen op haar werk waren. Ik heb dat toen ingeschat als een arbeidsconflict. Die zaak loopt dus van december 2001 tot en met nu en we hopen dit jaar dat er een einde aan gaat komen."

Novum = Trouw + Nieuws.nl + AOL  5-2-2009 – OM wil proces tegen Lucia de B. dunnetjes overdoen
Het Openbaar Ministerie wil veel 'oude' getuigen opnieuw horen in het nieuwe proces tegen Lucia de B. Stijn Franken verwacht niet dat zij iets nieuws gaan verklaren en het proces zou dan nodeloos lang duren, terwijl de situatie voor zijn cliënt nu al zo ondraaglijk is.
Over twee weken wordt duidelijk of het gerechtshof in Arnhem de wens van het OM inwilligt. Het hof heeft zelf gevraagd om een geactualiseerd reclasseringsrapport. Ook buigen de rechters zich over een verzoek van het OM om de dagboeken van de voormalige Haagse verpleegster boven water te krijgen.

Trouw 5-2-2009 – Lucia de B. wacht uitputtend proces
De raadsman van Lucia de B., Stijn Franken, reageerde furieus: "Het dagboek zit in het dossier. De tekst loopt voortdurend door, er ontbreekt niets", zei Franken. "Het Openbaar Ministerie vindt het beeld rond De B. kennelijk ook nu nog belangrijker dan de feiten".
De aanklagers willen nog tientallen getuigen laten horen, onder wie medici en ander personeel van het ziekenhuis waar De B. destijds werkte. Het OM erkent dat de feiten... al meer dan tien jaar oud zijn en dat herinneringen hierdoor kunnen vervagen.

Volkskrant = DAG + HetNet  5-2-2009 – Hof wil wetenschappers horen in zaak-Lucia de B.
Het gerechtshof in Arnhem wil twee wetenschappers horen in de nieuwe strafzaak tegen de Haagse verpleegkundige Lucia de B. De twee wetenschappers brachten eerder rapportages uit over het overlijden van baby A. en de 6-jarige jongen A. in het kader van een herzieningsverzoek van De B.
Advocaat Franken noemde de inval bij een nicht van De B. overbodig: "Als iemand de moeite had genomen die dagboeken door te bladeren had hij gezien dat de tekst doorloopt en er niets ontbreekt."

ANP = Nederlands Dagblad + Telegraaf  5-2-2009 – Huiszoeking bij nicht Lucia de B. levert niets op
Justitie had een tip gekregen dat er „iemand in Den Haag” nog fragmenten uit het dagboek van de tot levenslang veroordeelde Haagse in bezit had. Deze persoon werd ervan verdacht informatie te verbergen die voor de rechtszaak van belang kon zijn. Bij de huiszoeking vond de politie niks, maar het OM wil wel personen als getuige horen die mogelijk iets van de dagboekaantekeningen weten. Advocaat Stijn Franken benadrukte dat er helemaal geen passages uit de dagboeken van zijn cliënte ontbreken.

Email Nico Roosnek 5-2-2009
Ik was op de zitting. Weer werd de beschuldiging van het "vermogensdelict" herhaald: het boek dat Lucia niet zou hebben teruggebracht. De bibliothecaris van die boekenuitleen van de Scheveningse gevangenis toen, was zeer verontwaardigd dat een rechercheur hem die suggestie deed.

Aanklager Rijkers leest voor, aanklager Brughuis hoort toe

NOS 5-2-2009 – Proces Lucia de B. moet helemaal opnieuw audio -1:48 video -0:52
Het Openbaar Ministerie wil nu dat in 'het belang van de waarheidsvinding' alle tien de patiënt-dossiers opnieuw in detail worden onderzocht. Per zaak wil het OM een aantal getuigen horen: artsen, verpleegkundigen, lijkschouwers.

AD 5-2-2009 – OM: meer getuigen in zaak Lucia de B.
Het OM gaat er nog steeds van uit dat de Haagse verpleegkundige zeven ernstig zieke baby's en bejaarden om het leven heeft gebracht. Het OM wil onder meer diepgaand onderzoek doen naar de vermeende vergiftiging van baby Amber met het hartmedicijn Digoxine. Zo moet niet eerder onderzocht weefsel dat kort na haar overlijden uit haar lichaam werd verwijderd onder de loep worden genomen.

RTL 5-2-2009 – O.M. bijt zich vast in zaak Lucia de B. video -2:17
Hans Schutte: "Het OM heeft vanochtend op tal van punten aanvullend onderzoek gevraagd. Het zal een hele tijd duren voordat de inhoudelijke behandeling echt gaat beginnen... Er is bijvoorbeeld gevraagd om getuigen opnieuw te horen. En die zijn 5 jaar geleden ook al gehoord over zaken die zich 10-12 jaar geleden hebben afgespeeld. De verdediging van Lucia de B. vraagt zich dan ook af of dat allemaal wel zin heeft."

ANP = NRC + BNR + Gelderlander + Hoogenlaag + AD + Nu.nl + Telegraaf + NRCnext + RTV West + DeStentor + BNdeStem  5-2-2009 – OM wil volledig nieuw proces tegen Lucia de B.
Het Openbaar Ministerie wil dat het proces tegen de Haagse verpleegkundige Lucia de B. bij het gerechtshof in Arnhem in volle omvang opnieuw wordt behandeld. Het OM kondigde aan alle levensdelicten weer inhoudelijk te willen gaan behandelen. Volgens justitie betekent de twijfel over de vergiftiging van een baby, een van de slachtoffers, niet dat die vergiftiging direct helemaal buiten beschouwing gelaten kan worden.

ANP = AD + Trouw + BNR + Gelderlander + Hoogenlaag + EdeStad + Omroep Brabant + Metro + BNdeStem + Culemborgse Courant + Tiscali + HetNet + Ziggo + DAG + DePers + De Limburger  5-2-2009 – Huiszoeking bij nicht Lucia de B. levert niets op
De politie heeft vorige week huiszoeking gedaan bij een nicht van Lucia de B.. Het Openbaar Ministerie liet rechercheurs zoeken naar een dagboek van de oud-verpleegkundige, dat daar mogelijk zou liggen. Het is uiteindelijk niet gevonden.

Volkskrant  5-2-2009 – Nieuwe proces Lucia de B. begint
De B. was zelf niet aanwezig.

ANP Video = NU.nl + Trouw + AD  5-2-2009 – Lucia's nieuwe proces begint video -0:46
De eerste openbare zitting in de nieuwe rechtszaak van de Haagse verpleegkundige Lucia de B. (47) is donderdag bij het gerechtshof in Arnhem.

ANP = EdeStad + Veenendaalse Krant + Gelderlander + Omroep Brabant + Brabants Dagblad + De Limburger + Dagblad van het Noorden  5-2-2009 – Lucia's nieuwe proces begint
De B.'s advocaat Stijn Franken heeft geen verzoeken voor onderzoek. Franken verwacht dat Lucia niet in de rechtszaal aanwezig zal zijn.

Radio 1 5-2-2009 – Nieuwe proces Lucia de B. begint audio -3:15
September 2001: het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag meldt dat een baby onnatuurlijke dood is gestorven en Lucia de B. zou daar iets mee te maken hebben gehad... Het belangrijkste "bewijs" ligt in de statistiek.

AD = Nursing  4-2-2009 – Huiszoeking bij familie Lucia B.
Lucia de B. kon het niet aan om donderdag naar de zitting bij het gerechtshof in Arnhem te komen... De B. zou geschokt hebben gereageerd op het nieuws dat het Openbaar Ministerie vorige week huiszoeking liet doen bij een van haar familieleden. Vermoedelijk was de politie op zoek naar pagina's uit dagboeken die De B. bijhield tijdens haar werk in de Haagse ziekenhuizen.
De B. leidt momenteel een rustig leven in de omgeving van Den Haag. Ze zet haar ervaringen van de afgelopen jaren op papier en hoopt daar ooit een boek van te maken.

Openbaar Ministerie 4-2-2009 – OM eist werkstraf tegen advocaat-generaal (uit Arnhem)
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag bij de rechtbank Den Bosch tegen een 59-jarige advocaat-generaal (A-G.: vertegenwoordiger van het OM bij een gerechtshof) uit Arnhem wegens corruptie een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden geëist.
Hoewel volgens het OM in beginsel een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats zou zijn, hebben ook andere factoren meegewogen in de strafmaat. Zo moet volgens een psychiater de advocaat-generaal enigszins verminderd toerekeningsvatbaar worden beschouwd en heeft de hele kwestie diep ingegrepen in zijn privéleven.

Openbaar Ministerie 4-2-2009 – Regiezitting Lucia de B. donderdag 5 februari
Ressortsparket Arnhem – De Hoge Raad heeft op 7 oktober 2008 vastgesteld dat er gegevens op tafel zijn gekomen die nog niet bekend waren ten tijde van de behandeling door het hof te Den Haag in 2004. Dit betrof gegevens in de zaak van de baby die op 4 september 2001 in het Juliana Kinderziekenhuis is overleden.
Deze gegevens roepen op hun beurt weer vragen op. Deze vragen moeten eerst beantwoord worden voordat het hof tot het oordeel kan komen, of mevrouw de B. zich al of niet heeft schuldig gemaakt aan een of meer van die levensdelicten. Het OM wil daarom helderheid krijgen over wat zich feitelijk heeft afgespeeld en welke rol mevrouw De B. daarbij heeft gehad.
Het OM is voornemens een aantal onderzoekswensen te formuleren.

OM = Hoogenlaag Arnhem  4-2-2009 – Regiezitting in de zaak Lucia de B.
Op deze zitting kunnen onderzoekswensen naar voren worden gebracht door verdediging en OM. Ook het hof kan zelf nader onderzoek laten uitvoeren. Alle onderzoekswensen worden vervolgens besproken, waarna het hof zal beslissen welk onderzoek nog zal moeten plaatsvinden en op welke wijze dit moet worden gedaan.

ANP = Telegraaf + De Pers + Reformatorisch Dagblad  4-2-2009 – Race is voor Lucia de B. nog niet gelopen
De inzet van twee aanklagers bij de regiezitting donderdag in Arnhem lijkt erop te wijzen dat het Openbaar Ministerie (OM) zich niet zomaar gewonnen geeft. Het OM wil ook diverse onderzoeken laten doen. Wat die inhouden, wordt pas tijdens de regiezitting bekend, zei een OM-woordvoerster. Behalve de onderzoekswensen komt donderdag ook aan bod wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.

ANP = Medical Facts + Crimesite  4-2-2009 – Regiezitting Lucia de B. donderdag 5 februari geen gelopen race
Het hof in Arnhem heeft van de Hoge Raad de vrije hand gekregen. Het is mogelijk dat de sterfgevallen opnieuw in samenhang worden bekeken, maar de rechters van het hof kunnen ook besluiten de gevallen stuk voor stuk te beoordelen.

Nieuwe Revu interviewde historicus Jo Swaen 4-2-2009 – "Verplegers from Hell"
Deze week begint het proces tegen verpleegster Lucia de B. De tot levenslang veroordeelde 'Engel des Doods' krijgt opnieuw de kans haar onschuld aan te tonen. De bewijsvoering lijkt ernstige gebreken te vertonen. Maar De B. is niet de eerste verpleegkundige die terechtstaat wegens moord of doodslag.
Jo Swaen: "Stan de Jong heeft naar aanleiding van mijn boek De dood als Machtsmiddel een artikel geschreven. Daarin is het niet zo dat Lucia weer wordt gebrandmerkt. De tekst was niet vreselijk. Wel is het zo dat er op de cover een vreselijke foto werd gezet. Maar met de tekst is niets mis."

AD 3-2-2009 – Vrijspraak Lucia de B. niet zeker
Emeritus hoogleraar rechtspsychologie Hans Crombag hoopt dat de zitting een eerste stap is op weg naar een definitieve vrijspraak, maar hij is daar niet gerust op: "Ik heb geen idee wat het Openbaar Ministerie gaat doen. Het kan de kortste weg kiezen en afzien van vervolging, dan zijn we meteen van dit gedonder af. Maar ik hou m'n hart vast... Ik waag me niet aan een voorspelling. Ik heb het eerder gezegd: wat mij betreft zou het strafrecht onder de Wet op de Kansspelen moeten vallen."
Rechtspsycholoog Peter van Koppen zegt dat er geen peil is te trekken op het verloop van het proces: "Het kan meerdere kanten opgaan. Toen de Deventer moordzaak werd heropend, had het OM niets meer in handen. Maar het deed in de aanloop naar het nieuwe proces alles om nieuw bewijs te vinden. Dat kan in deze zaak net zo goed gebeuren."
Van Koppen verwacht niet dat het OM met nieuw bewijsmateriaal komt, maar dat het wél getuigen-deskundigen zal opvoeren die ontlastende verklaringen voor De B. zullen ontkrachten: "Ik begreep dat Freek de Wolff toch vasthoudt aan zijn eerdere verklaring. Het wordt dus echt een battle of the scientists."

 • Volkskrant 23-1-2009 – Zaak-Lucia de B.: 'Er zat digoxine in dat kind'
  Voormalig getuige-deskundige De Wolff over de doodsoorzaak van baby A: "Er kan toch nog steeds sprake zijn van digoxine-vergiftiging? Meulenbelt zegt: 'het kán dat digoxine een rol heeft gespeeld bij het overlijden, maar het hoeft niet.' Ik ben wat stelliger... Er zat digoxine in dat kind en je kunt er nog steeds over twisten of dat de doodsoorzaak is geweest of niet. Ik ga binnenkort weer colleges geven en dan zal ik dat ook vertellen."
 • Ingezonden brief Metta de Noo 25-1-2009 – De krantenkop: niet Lucia de B maar een deskundige treft blaam [DOC]
  De Wolff persisteert ook tegen Malou van Hintum in zijn mening dat er sprake is van een digoxinevergiftiging. Iedere deskundige mag zijn mening hebben, maar als door nieuw onderzoek die mening achterhaald is geworden kan die beter alleen privé en niet in een wetenschappelijk standaardwerk verkondigd worden.
 • Volkskrant 26-1-2009 – 'Toxicoloog in zaak-Lucia de B. speculeert'
  Verpleegkundige Lucia de B. is vorig jaar april na onderzoek van advocaat-generaal mr. Knigge voorlopig vrijgelaten, juist omdat er géén aanwijzingen zijn dat de baby door een digoxinevergiftiging is overleden.
  Reacties van experts op het boek en de uitlatingen van De Wolff:
  – De Wolff zegt dat hij tijdens zijn colleges zal ingaan op de laatste bevindingen, maar dat vindt hoogleraar strafrecht Ybo Buruma 'volstrekt onvoldoende': "De digoxine is de kern van deze zaak. Je kunt daar niet alleen maar mondeling wat over zeggen."
  – Toxicoloog professor Jan Tytgat: "Het is evident dat De Wolff iets heeft gedaan wat wetenschappelijk niet correct is."
  – Forensisch en klinisch toxicoloog professor Donald Uges: "Ik vind het heel kwalijk dat zo'n gekleurde versie in een studieboek staat."
 • Ingezonden brief Prof. P. Groeneboom 28-1-2009 – "Lucia" of "Lucia" origineel
  Waarom wordt dan nu toch weer De Wolff met deze sensatiezoekende kop geciteerd? Hoe moet dat zijn voor Lucia de B.? Op deze manier krijgt zij nooit de kans tot een normaal leven terug te keren.

HJVonk's Volkskrantblog 13-1-2009 – Eerste zitting nieuwe rechtszaak:
Tommie's reactie op berichtgeving in de pers: "Leve de pseudo-objectieve woordkeus van het ANP:
De veroordeling mogelijk niet juist?  Die veroordeling was de nachtmerrieachtige farce van een heksenproces.
Bewezenverklaring op losse schroeven?  Die bewezenverklaring was een onderbuikoprisping van de griezeligste soort.
De sterkste zaak was die van de ernstig zieke baby A?  Die zaak dreef op broddelwerkverklaringen!
De veroordelingen voor de andere levensdelicten onzeker?  Die andere levensdelicten waren de giftige spruitsels van dirty-minded judges."

ANP = AD + Volkskrant + Telegraaf  12-1-2009 – Eerste zitting nieuwe rechtszaak Lucia de B.
Het gerechtshof in Arnhem houdt op 5 februari een regiezitting in de zaak-Lucia de B.

# Fred Vos’ antwoord

13 februari 2009

Als ervaren gerechtelijk deskundige viel het mij op dat in deze zaak, zoals ook eerder in de zaak Sweeney, de DMZ, etc., het OM vlak voor een zitting met een ‘nep deskundigenbericht’ komt.

Volgens het wetboek van Sv is dit niet toegestaan en zijn deze ‘deskundigen’ niet per se naar behoren benoemd en beëdigd.

De OvJ mag uitsluitend vaste (door een Hof benoemde) gerechtelijke deskundigen rechtstreeks (buiten de rc en het GVO) inschakelen in de opsporingsfase (!!) voor onderzoek aan/in het lichaam van de verdachte (bloed, DNA,alcohol etc) en over de detentiegeschiktheid.

Bij de betreffende artikelen in Sv is dan ook expliciet de tijdige tegendeskundigheid (ook buiten het GVO) gefaciliteerd.

Er is na herziening geen opsporingsfase meer dus…

Er zijn door het OM dus burgers (quasi deskundigen; ex justitieambtenaren) ingeschakeld met gevraagde en betaalde adviezen over de opsporing en het omgaan met deskundigenbewijs in strijd met de wet Sv; waarbij de rechten van de verdachte daarin vervat (voor bij wel opsporing en/of GVO m.b.t. tegendeskundigheid ) worden omzeild en de rechters in hun taakuitvoering beoogd worden beïnvloed.

Beter lijkt mij dit door een tijdige klacht te voorkomen.

PS

De deskundigen van het NFI worden ook wel rechtstreeks door rechercheurs ingeschakeld; in strijd met de wet Sv.

Het bestaan van het NFI is overigens in geen enkele wet verankerd. De AMvB over het Gerechtelijk Laboratorium dekt de lading niet en vloeit ‘an sich’ ook al niet voort een de vanuit de Grondwet op te stellen wettelijke regel voor strafrechtspleging. Dit zou betekenen dat justitie al jarenlang maar wat aanrommelt op belastinggeld (burgers) ten nadele van een behoorlijk strafvordering met respect voor mensenrechten (EVRM).

Regiezitting zaak Lucia de B.

In de zaak van Lucia de B. vindt bij het gerechtshof in Arnhem op donderdag 5 februari 2009 om 9 uur 's-morgens een regiezitting plaats. Tijdens de regiezitting wordt niet inhoudelijk op de strafzaak ingegaan, maar worden nadere afspraken gemaakt over de verdere behandeling van de zaak.
In de zittingszaal is een beperkt aantal plaatsen voor de media gereserveerd. Voor deze regiezitting kunnen journalisten zich tot en met maandag 2 februari aanmelden.

Hoge Raad heropent Lucia's strafzaak:

Dinsdag 7 oktober verwees de Hoge Raad de zaak van Lucia naar het hof te Arnhem.
Kanttekeningen van het comité Lucia de B. bij de aankondiging van de Hoge Raad.
– Citaten uit Mr. Knigge's herzieningsverzoek aan Hoge Raad

Lopend Lucia Nieuws – De Hoge Raad heropent:

12 oktober – De Hoge Raad heropent de zaak met een novum van oude koeien
      Het interview van Clairy Polak met Willibrord Davids, voorzitter van de HR, was illustratief voor de rigide denkwijze van de HR. De HR onderzoekt de aangedragen feiten alleen op juridische consistentie. Dat de HR de zaak Lucia bij de cassatie had beoordeeld en toen expliciet had verboden de inhoud te mogen beoordelen was volgens hem geen falen. Voor Davids lijkt vernieuwing en vooruitgang in het rechtssysteem gewoon een andere wijze van organiseren van het rechtspreken te zijn.


# Prof. Frijters’ antwoord

Metta vraagt:
"Op 5 februari 2009 om 9 uur zal er een regiezitting plaatsvinden bij het Hof van Arnhem. Dan zal besproken worden of er nog verdere onderzoeken gedaan moet worden en zo ja welke. Heeft het echter nú nog zin om pro forma een onderzoekje te starten naar de chloralhydraat dosering, het dreigende ileusbeeld of een mogelijke baclofen-intoxicatie?"

31 december 2008
Antwoord uit email van Jan Frijters:
 1. De advocaat van Lucia moet helemaal geen onderzoek vragen. Wat hij moet doen is met een A4-tje in zijn binnenzak naar de zitting gaan om vrijspraak te vragen. Verder niks.
 2. Wie heeft het idee gelanceerd om een regiezitting te houden in een herzieningszaak (het is geen hoger beroep immers)? Het geding bij het Hof na verwijzing is geregeld in art 473 Sv.
 3. De enige die om onderzoek zou kunnen vragen is het O.M. De veroordeelde moet dat niet doen. De bewijsconstructie is nu immers al aan diggelen.
 4. Het Hof kan geen deskundigen benoemen. (Ze denken van wel, maar de WET zegt dat dat niet het geval is.) Art 316 Sv is van toepassing.
 5. De deskundige wordt benoemd ex art 228.
 6. Als er besloten wordt dat er een of meer deskundigen benoemd moeten worden (ex art 228) dient er een RAADSHEER COMMISSARIS (rechter commissaris mag ook) benoemd te worden door het Hof en dient de behandeling ter terechtzitting te worden GESCHORST tot de deskundigen (en de eventuele latere tegendeskundigen ex art 233 en art 235) met hun werk klaar zijn.

Waarom is de formele gang van zaken belangrijk? Omdat dit deze de mogelijkheid geeft aan de verdachte/veroordeelde om bijv. ook een 228 deskundige te laten benoemen wanneer het O.M. om een dergelijke deskundige vraagt. Ook kan de verdachte/veroordeelde om een 231 deskundige vragen in een dergelijk geval. Daarnaast kan de verdachte een 233 deskundige vragen als een 228 deskundige die op verzoek van het O.M. is benoemd en beëdigd zijn eindrapport bij de r.c. (dus niet bij het hof) heeft ingeleverd. Etc. etc. M.a.w. de formele rechtsgang geeft een aantal mogelijkheden aan de verdachte wat betreft het inschakelen van deskundigen.

Ok, bij deze heb ik gewaarschuwd.
Met groet, Jan

Prof.dr. J.E.R. Frijters, experimenteel psycholoog
De deskundige op de zitting [PDF]

# Heropening oktober 2008 in de media:

NRC 14-10-2008 – Doelbewust blind voor ontlastende feiten
Het vonnis tegen Lucia de B. wordt herzien. Haar advocaat is optimistisch en acht vrijspraak waarschijnlijk. Wat is dat, een herziening? En nog zes andere vragen over iets wat zelden voorkomt.

GDP-pers (Haarlems Dagblad, Leidsche Courant, Noord-Hollands Dagblad, IJmuider Courant)
11-10-2008 – De logica van de Flipperkast
Dat de advocaat-generaal zich niet baseert op het rapport van de CEAS wekt grote verbazing... Heropening van afgesloten strafzaken is niet aan het openbaar ministerie te danken, zoals het OM telkens weer beweert, maar aan gedreven en deskundige burgers. De minister van justitie en de Tweede Kamer, die nog steeds de instelling van een revisieraad afwijzen, moeten dat laatste eindelijk eens beseffen.
tekst: "Flipperkast" op HJ Vonk's Rechtsherstel forum.

 • Volkskrant 9-10-2008 – Vrijspraak voor Lucia nog niet zeker
  "Na al die onderzoeken kan niemand met droge ogen beweren dat Lucia de B. die moorden echt heeft gepleegd", zegt hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen. Hij is blij dat de zaak wordt heropend, waar hij al op had gerekend. "De Hoge Raad komt tot deze uitspraak om maatschappelijke onrust te voorkomen."
  "Ook voor Lucia de B. is nog niets zeker", waarschuwt Van Koppen, "Toen de Deventer moordzaak werd heropend was er ook geen bewijs meer. Maar het OM deed in de aanloop naar het nieuwe proces alles om nieuw bewijs te vinden. Dat lukte en hij werd weer veroordeeld. Zoiets sluit ik ook in deze zaak niet uit."
 • Volkskrant 8-10-2008 – Hoge Raad heropent zaak Lucia de B.
  De eerste zitting is op zijn vroegst begin volgend jaar, aldus een woordvoerder van het OM.
 • Volkskrant 7-10-2008 – Strafzaak tegen Lucia de B. heropend
  De strafzaak tegen de Haagse verpleegkundige Lucia de B. wordt heropend. De Hoge Raad oordeelde dinsdag positief op haar herzieningsverzoek. Volgens het hoogste rechtscollege in Nederland zijn er twijfels over het bewijs op grond waarvan zij is veroordeeld.
 • Volkskrant 8-10-2008 – PDF1PDF2PDF3

NRC 8-10-2008 – Herziening is willekeur: De B. wel, K. niet
Twijfel over de juistheid van de veroordeling leidt soms, bij Lucia de B., tot heropening, en soms, bij Hennie K., niet. Dat deugt niet, vindt Hans Crombag:
In de zaak van Lucia de B. was het voor kenners duidelijk dat het niet mee zou vallen daarin een novum te vinden, terwijl nogal wat deskundigen twijfelden aan de juistheid van de veroordeling, ook de man die voor het parket het advies voor de Hoge Raad moest schrijven, advocaat-generaal Knigge. In zijn advies deed hij zijn uiterste best om het novum-criterium zo uit te leggen, dat de Hoge Raad besloot om de zaak van Lucia de B. te heropenen.

Villa VPRO 8-10-2008 – De Hamvraag audio 2:45-12:40
Is de herziening van de rechtzaak tegen Lucia de B. goed nieuws voor de Nederlandse rechtsstaat? Zo luidt "de Hamvraag" voor rechtspsycholoog Hans Crombag.
Prof. Crombag: "Als het Hof in Arnhem verstandig is laten ze alle deskundigen weg en hangen ze zichzelf ook op aan professor Meulenbelt."

Vrij Nederland 8-10-2008 – Verdenking tegen Lucia de B. eindelijk op losse schroeven
Metta de Noo: "Het is goed dat het proces wordt overgedaan. Ik vraag me alleen angstig af hoe het beroep van Lucia op een herziening zou zijn afgelopen als niet een van de eerste deskundigen uiteindelijk zelf zijn uitlatingen over de dood van baby Amber zou hebben ingetrokken. Het feit of je al dan niet schuldig kan worden bevonden is dus kennelijk afhankelijk van het tijdelijke inzicht van een deskundige. Het bewijzen van de onschuld van Lucia blijft nog altijd een gevecht op de millimeter."

EénVandaag 7-10-2008 – Heropening zaak Lucia de B. video -4:54
Met blije reacties van Fabiënne, de dochter van Lucia, Ton Visser, Metta de Noo en Ton Derksen bij de heropening van Lucia's zaak.
De rechtbank in Arnhem heeft laten weten dat er voorlopig nog geen datum is vastgesteld.

RTV West 7-10-2008 – Video verslag + 2 audioverslagen
Ton Visser: "Ik verwacht wel dat het binnen een aantal maanden nu klaar moet zijn." video -2:29
Fabiënne: "Dit is het resultaat wat we wilden, het gaat wel de goede kant op nu." audio -2:55
Metta: "Blij. Lucia was hartstikke blij." audio -3:31

RTV Oost 7-10-2008 – In de Wandelgangen video 0:32-7:00
Metta: "Lucia is toch het vertrouwen in de mensheid kwijt en ze zegt zelf, 'dat is het ergste wat me is aangedaan', en dat bouw je zo maar niet op."

ANP 7-10-2008 – Advocaat: dit kan snel worden afgehandeld
Advocaat Ton Visser van Lucia denkt dat de herzieningszaak snel kan worden afgehandeld. Het is nog niet duidelijk wanneer het gerechtshof in Arnhem aan de behandeling begint, maar die hoeft volgens Visser geen dagen in beslag te nemen.
Lucia reageerde volgens de raadsman opgetogen, maar nog wel terughoudend. Haar eerste vraag was „hoe lang gaat het duren?”, aldus Visser.

RTL 7-10-2008 – Lucia de B. krijg nieuw proces video -2:25
Freek Koster van de Hoge Raad: "De resultaten van het door de advocaat-generaal meester Knigge verrichte onderzoek ondergraven in wezenlijke mate de bewijsvoering van het hof ten aanzien van het eerste feit, de moord op een baby in het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag."
Ernst Numann bevestigt als persraadsheer van de Hoge Raad, dat Lucia's zaak als een rechterlijke dwaling gedefinieerd zal kunnen worden.

Hart van Nederland 7-10-2008 – Heropening zaak Lucia de B. video -1:28
Ernst Numann over baby A: "Het ziet er naar uit dat daar helemaal van een moord geen sprake is."

BNR 7-10-2008 – Zaak Lucia de B. kan snel audio -2:22
Ernst Numann: "Uit dit nieuwe feit... valt aan te nemen dat als het gerechtshof in Den Haag dit geweten had, dat er vrijspraak zou zijn gevolgd."

NRC 7-10-2008 – Hoge Raad: zaak Lucia de B. heropend
De Hoge Raad der Nederlanden maakte vandaag bekend dat het gerechtshof in Arnhem de zaak opnieuw inhoudelijk moet beoordelen. Het Arnhemse hof is vrij in zijn oordeel. Het kan de eerdere veroordelingen vernietigen, maar ook in stand laten. De kans dat het hof Lucia de B. opnieuw tot levenslang veroordeelt, is echter niet groot, na alle nieuwe documentatie.

Trouw 7-10-2008 – Zaak-Lucia de B. wordt heropend
Belangrijkste reden voor herziening vindt de Hoge Raad aanvullend onderzoek dat in deze zaak is gedaan. Daaruit is informatie naar voren gekomen die de bewezenverklaring van alle verdenkingen op losse schroeven heeft gezet.

NOS 7-10-2008 – Zaak Lucia de B. heropend video -2:00
Uit een onderzoek bleek later dat er twijfel bestond aan het bewijs voor de vergiftiging van één van de baby's. Omdat alle veroordelingen gebaseerd zijn op dat ene bewijs, moeten die zaken nu allemaal opnieuw worden bekeken.

Buiten telefoneert Fabiënne met Lucia

Nu.nl 7-10-2008 – Hoge Raad heropent zaak-Lucia de B.  video >>>
De SP en GroenLinks in de Tweede Kamer zijn blij dat de zaak-Lucia de B. wordt heropend. SP-Kamerlid Jan de Wit noemde het dinsdag in een reactie een goede zaak dat de Hoge Raad dit aandurft. GroenLinks-Kamerlid Naïma Azough is tevreden: "Dit lijkt me een goeie uitkomst van het CEAS-onderzoek".

Wereldomroep 7-10-2008 – Hoge Raad heropent zaak Lucia de B.
Ton Derksen: "Kennelijk is er een gerechtelijke dwaling geweest op dit punt. Lucia de B heeft kennelijk geen moord gepleegd en omdat deze zogenaamde moord een soort locomotief was die alle wagonnetjes moest trekken, die andere gevallen waar men eigenlijk geen goede argumentatie voor had, heeft de HR gezegd: 'Met die locomotief verdwijnen ook alle wagonnetjes.' Dus herziening op alle punten!"

Nederlands Dagblad 7-10-2008 – 'Lucia moet worden vrijgesproken'
Terwijl Lucia's dochter Fabienne na het uitspreken van het vonnis zijn vrouw Metta de Noo om de hals vliegt, staat Ton Derksen rustig tegen de muur toe te kijken. [red. Ton is Metta's broer]
Journalist: "De zaak is nu terug bij af. Dat betekent nog niet automatisch dat Lucia ook wordt vrijgesproken."
Ton Derksen: "Nou, dat móet haast wel. Ik kan me niet voorstellen dat het Openbaar Ministerie haar opnieuw gaat aanklagen voor moord. Ik ga ervan uit dat ook het OM nu overtuigd is van haar onschuld en om vrijspraak zal vragen."

Telegraaf 7-10-2008 – Zaak Lucia de B. heropend
De levenslange straf van De B. is opgeschort en daardoor blijft ze op vrije voeten.

Medical Facts 7-10-2008 – Zaak Haagse verpleegkundige Lucia de B. heropend
Toxicoloog Jan Meulenbelt deed het aanvullende onderzoek. Hij constateerde dat baby A. ook een natuurlijke dood kan zijn gestorven, door uitputting. De digoxine die in het lichaampje werd aangetroffen, is waarschijnlijk niet de oorzaak van overlijden.

Verder "Zaak LdB wordt heropend" nieuws:
Reformatorisch Dagblad 1 & 2, Algemeen Dagblad, Elsevier, NRC Next, BN/deStem, Stentor, Brabants Dagblad, Zeeuwse Courant, Gezondheid.nl, Blik op het Nieuws, NJD, Mr. Sandman, Último Segundo [Brasil]

DWDD 7-10-2008 – Lucky TV clipje -0:20
Sarcasme bij heropening door het Hof: "Zo mevr. De B. daar zitten we weer hè, we gaan het nog een keer proberen, haha."

Villa VPRO 7-10-2008 – "De Ervaring Van" audio item 8½ min.
Metta de Noo, oprichtster van het Comité Lucia, was vandaag bij de uitspraak in het herzieningsverzoek in de zaak-Lucia de B. In "De Ervaring Van" vertelt ze over haar strijd voor vrijlating van de Haagse verpleegster, die tot april van dit jaar vastzat voor moord op zeven van haar patiënten.
Metta: "Lucia was blij natuurlijk, helemaal opgelucht na alle spanning die ze toch ook weer heeft gehad."

Metta belt Lucia en journalisten steken microfoons toe

Radio 1 7-10-2008 – Hoge Raad heropent zaak Lucia de B audio -3:55

Volkskrant 7-10-2008 – Hoge Raad beslist over heropening zaak Lucia de B.
De Hoge Raad maakt vanmiddag om twaalf uur bekend of de strafzaak van de Haagse verpleegkundige Lucia de B. wordt heropend.
Lucia zal de uitspraak volgens een woordvoerster van haar steuncomité niet bijwonen, mede in verband met de naar verwachting enorme mediabelangstelling.
Heropening kan alleen op basis van een 'novum'. De vraag of de resultaten van het onderzoek van Knigge formeel een 'novum' zijn, is juridisch zeer gecompliceerd.

Telegraaf 7-10-2008 – Hoge Raad besluit over zaak-Lucia de B.
Dinsdag wordt bekend of de Haagse verpleegkundige Lucia de B. (47) nog een kans krijgt om van haar levenslange gevangenisstraf af te komen.
Uit nader onderzoek dat de adviseur [AG Knigge] zelf initieerde, bleek dat twijfel bestaat over de vergiftiging van baby A. Het bewijs in deze zaak trok mede de kar voor de andere sterfgevallen...

ED 3-10-2008 – Hoge Raad oordeelt dinsdag over Lucia de B.
Als de Hoge Raad dinsdag besluit dat de zaak-Lucia heropend moet worden, dan buigt een van de vijf gerechtshoven zich opnieuw over de kwestie. Den Haag en Amsterdam zijn uitgesloten, omdat zij al een oordeel over Lucia hebben uitgesproken.
Wordt het Arnhem, Den Bosch of Leeuwarden?

# Kijk er eens zo tegen aan

9 oktober 2008

Beste mensen,

Ik heb niet alles gelezen, en semantisch is er vast veel op de Volkskrant aan te merken, maar in termen van de alledaagse logica gezien heeft die krant gelijk:

Lucia was onherroepelijk veroordeeld voor 7 moorden etc etc
Nu heeft de Hoge Raad erkend dat er het ernstig vermoeden bestaat dat de rechter had vrijgespoken had hij alles geweten.
Het OM moet nu weer bewijzen dat ze schuldig is.
So far, so good.

Maar in het oog van de massa, en wellicht ook in het oog van de komende Arnhemse raadsheren, is de stand nu één-één.
Misschien is ze schuldig, misschien is ze het niet.

Het zou dus een goede zaak zijn als bij het nieuwe proces niet het argument van de verdediging is (of beter: het zou uiterst stom zijn als ze met dit argument volstonden):
Lucia's schuld is niet te bewijzen, dus ze mag niet veroordeeld worden.

Dit is de vorige keer voor het Haagse hof beargumenteerd. Dat was een blunder van jewelste (niet logisch, niet juridisch, maar wel pragmatisch). De rechter kan simpelweg zeggen: U bent niet overtuigd, maar ik ben wel overtuigd (en er zijn ook nog twee bewijsmiddelen), voor mij is de schuld dus wèl bewezen.

Het argument van de verdediging moet nu zijn: het gehele dossier toont aan dat Lucia onschuldig is, er is niets dat ook maar in de richting van haar schuld wijst (in de zin dat alles tenminste compatibel is met het alternatieve scenario van onschuld). Hier heeft de rechter niet meer de vrijheid om van overtuiging te verschillen. Hier moeten het OM en hij aantonen dat Lucia schuldig is.

Overigens is dit allemaal puur theoretisch.
(1) Het OM dat Lucia heeft vrijgelaten, kan haar niet meer aanklagen voor moord. In dat geval zouden ze geheel onverantwoord een seriemoordenaar vrij hebben gelaten.
(2) De top van het OM weet dat Lucia het niet heeft gedaan. Ze gaan niet een proces beginnen waarvan ze weten dat ze het gaan verliezen.

MAAR: het zijn juristen, en die volgen andere regels.

Met vriendelijke groeten,
Ton Derksen