Navigatie
14 april 2010     Gerechtshof Arnhem
Vrijspraak  in de zaak Lucia de B.
Lucia leest de post

Tweede REACTIES


Uw huidige reacties


Eerste reacties


Plaats een reactie


# Subject: Reactie op reacties
zondag 23 maart 2008

Beste mensen,

Zolang mensen als Donner, Brouwer, Buruma (Buruma is niet alleen hoogleraar maar ook Rechter/Raadsheer) de directe contacten en elkaars belangen met de mensen uit de wereld van ziekenhuizen, rechterlijke macht tot aan het hoogste niveau evenals die met openbaar ministeries etc. etc. niet los laten en ook niet bereid zijn recht te doen aan allen die door deze gang van zaken in de ellende gestort worden zal er steeds weer iemand uit de burgerij de dupe zijn en daar liggen nu juist zij de veroorzakers niet wakker van. Zij menen nog roomser te zijn dan de Paus.
De werkelijkheid is echter vele male anders.

Je kunt dit vergelijken met de topinkomens zolang het Haagse blijft volhouden dat het normaal is en ze er niets tegen kunnen doen, maar uiteindelijk zelf allemaal na een paar jaar gaan behoren tot die top inkomens (zie wie werken bij Shell, Menzis, ING, Achmea etc) zal dit gelijk het rechtssysteem niet worden veranderd. Een verandering kan alleen maar plaatsvinden als de burgers massaal weigert nog langer de dupe te zijn van een stel elitaire machtsmisbruikers, graaiers etc. te slikken. Enige middel is burgerlijke ongehoorzaamheid of een revolutie.

Het enige waar ze ons al jaren mee bang maken is dat voor terrorisme. Daar waar het Haagse zelf het meeste verdient aan wapen verkopen. Vraag hoezo terrorisme wie zijn dat dan? De moord op Pim Fortuin was geen terroristische daad. Alleen de moord op van Goch was die van een losgeslagen Nederlander die een gehersenspoelde geloofsfanaat werd en meende zo aandacht te kunnen krijgen. Nu die heeft hij gehad en nu kan hij daar jaren over nadenken. Het is de stemmingmakerij van de regering zelf, zie alleen al de film van Wilders ze willen zo hun eigen onkunde als bestuurders wegpoetsen en hoeven zo ook niet daadwerkelijk te regeren waaronder ook behoord het zorgen voor een goede eerlijke rechtsstaat: Juist daar wringt te schoen. Mensen die zelf niet deugen daar hoef je ook niet van te verwachten dat ze een eerlijke rechtsstaat kunnen realiseren, immers ze weten niet eens wat dat is.

Dit maakt ook dat men zo strak vast houdt aan de idiote gecreëerde Novum rechtsregel, immers zo kan men zichzelf het meest beschermen als rechterlijke macht tegen eigen onkunde. Hier is dan ook heel toepasselijk het adagium: ‘Domme mensen kun je nog iets leren, maar arrogante, eigenwijze mensen zal dat nooit lukken’.

Wie durft het echt aan om alles eens flink op te schudden en allen een spiegel voor te houden. Ik wel maar wie doet ermee? Ik ben bang niemand, en daar is nu Lucia en met haar nog vele anderen en wie volgen de dupe. Lucia je breekt een lans voor allen maar je koopt er niets mee en zeker niet je vrijheid want ondanks alles gunnen ze je dat nog niet eens.
Zelfs het Haagse wil niet meewerken aan een voorlopige vrijlating, dat zegt meer over het Haagse dan over Lucia en de vermeende beschuldiging en veroordeling van haar.

Lucia sterkte, hartelijke groeten en HOU VOL.

Diny Tijssen

# Subject: Lucia en de DMZ
[de Deventer Moordzaak waarvoor Ronald Beetz en Maurice de Hond actie voeren]

Beste medestrijders,

Gisteren was het vonnis in de Deventer moordzaak. Interessant is voor jullie ook de motivatie aan het begin over wat wel en geen novum is.
Hieruit het volgende citaat:

Het novum kan slechts een omstandigheid van feitelijke aard betreffen. Een mening, overtuiging of gevolgtrekking kan i.h.a. niet als zodanig worden aangemerkt. Het oordeel van een deskundige kan daarom in beginsel slechts dan als een novum gelden indien deze deskundige is uitgegaan van feiten en/of omstandigheden van feitelijke aard welke niet bekend waren dan wel niet geacht kunnen worden bekend te zijn geweest aan de rechter die de uitspraak heeft gewezen waarvan herziening wordt gevraagd.
Daarbij verdient opmerking dat aan de omstandigheid dat de deskundige op wiens bevindingen de bewezenverklaring in belangrijke mate steunt, nadien tot een ander oordeel komt, in beginsel meer gewicht kan worden toegekend dan aan een - van die deskundige afwijkend - oordeel van een andere deskundige.

Ik maak me grote zorgen over deze passage. Hier staat volgens mij dat wel alle deskundigen in de wereld kunnen zeggen dat Lucia nooit de patiënten had kunnen doden met digoxine, maar zolang de door het hof gehoorde "deskundige" dat nu niet zelf zegt is er geen herziening mogelijk. Idem voor de statistiek.

Dit is volstrekt middeleeuws. De rechter hoort een "deskundige" die verklaart dat de wereld plat is. Dan is de aarde plat en geen mens meer die dat kan veranderen. En nu maar hopen dat die "deskundige" ook overtuigd raakt van zijn ongelijk, dat durft te bekennen en niet bang is voor de afgang. En tenslotte maar hopen dat hij niet te vroeg overlijdt, want dan is herziening nooit meer mogelijk.

Ronald Beetz


Beste Ronald,

Het geeft de stupiditeit aan van het systeem. We moeten wachten tot de heer de Wolff tot inkeer komt en openlijk wil toegeven dat hij gedwaald heeft. Dat kan lang duren.

Ook geeft het het totale gebrek aan wetenschappelijk inzicht in de juridische wereld weer.
Bij Lucia gaat het niet om een verschil van wetenschappelijk inzicht (dat is gecreëerd door de slimme vossen Brouwer en Buruma), maar puur om bedrog met testmethodes én klinische gegevens.

Het probleem is dat het begrip bedrog zijn ethische en juridische interpretatie heeft.

Ik vind het bedrog als de Wolff eerst zegt : test A is de juiste standaard testmethode om die vervolgens te negeren ten gunste van de niet-juiste testmethodes B en C "omdat die zo mooi op elkaar leken". Het is m.i. ook bedrog als je in april een Frans instituut vraagt om een "miracle" (letterlijk citaat) omdat er nog geen bewijs is en een maand later zegt dat de uitslag van die test niet afgewacht hoeft te worden omdat er genoeg bewijs is (zonder verandering van de situatie).

Het is bedrog als je tegen journalisten en anderen zegt : ik geloof niet dat Lucia het gedaan heeft, maar daarna heel hard roept dat jouw onderzoek wel een digoxine vergiftiging liet zien, terwijl je niet op de hoogte bent van het sectierapport, niet op de hoogte bent van relevante medische gegevens, geen ECG hebt (hier redelijk cruciaal), uit gaasjes buikvocht perst en dat bloed noemt, en na het hele procede van die paar druppels met verdampen en bevriezen nog conclusies durft te verbinden aan testmethodes die onbetrouwbaar zijn omdat ze ook lichaamseigen stoffen meten.

Als Straatsburg dan overeenkomt met test A en dat rapport twee jaar in een la ligt totdat Willem Lust het er bij toeval uitgepraat krijgt wordt het bedrog een doodzonde.

In de zaak Lucia hebben wij ons altijd strikt aan de gegevens gehouden. Dus wij kunnen dit allemaal met feiten staven.

Niet alleen juristen maar ook journalisten willen graag zaken versimpelen omdat het anders de pet -hun pet- te boven gaat. Daarom blijft dit thema onderbelicht.
Wij hebben het op alle manieren proberen aan te geven, maar 'men' vindt niet dat hier sprake is van bedrog, laat staan een novum. Het zou enkel een verschil van wetenschappelijk inzicht zijn...

hart.groet
Metta

# Subject: wijze van statistiek bedrijven

L.S.

Ik erger me al jaren aan de methoden van de juristerij (alpha mensen zonder uitzondering).

Twee voorbeelden:

1. Lucia de B.
De statististische methode die hier wordt toegepast is van dominee Bayes uit het negentiende eeuwse Engeland: hij had een statistische methode gevonden om te bewijzen dat God bestaat. Die statistische methode is nog steeds (2008) de vuistregel voor de juristen in Nederland: waar rook is is vuur - de populaire essentie van dat systeem. Archaïsch, kortzichtig en naar de gevolgen ronduit schandalig. Maar in een calvinistische context waarschijnlijk moeilijk te bestrijden.

2. Waarschijnlijk een inmiddels achterhaald voorbeeld maar wel tekenend voor het onbenul van de (fiscaal-)juristerij. Een polis van levensverzekering was dan alleen een verzekering (in fiscale zin) als er voor de verzekeraar een kans op nadeel was. In hun kortzichtigheid en domheid gold voor de fiscaal-juristen alleen een verzekering bij overlijden in fiscale termen als een levensverzekering. De verzekering die uitsluitend bij in leven zijn uitkeerde was daarvan uitgesloten omdat er daar volgens de juristen geen kans op nadeel zou bestaan. De juiste (wiskundige) redenering is echter dat als men de kans op uitkering bij een zogenaamde gemengde verzekering op 1 stelt (altijd een uitkering, hetzij bij leven hetzij bij overlijden), de component "uitkering bij overlijden" groter is dan 0 (nul) en kleiner dan 1.
Daarom moet de resterende component, de uitkering bij leven in elk geval ook groter zijn dan 0 (nul) en evenals zijn tegenhanger, kleiner dan 1, namelijk het complement. Waardoor door het fiscale regime van die tijd de verzekering bij leven niet als een verzekering in fiscale zin werd gehonoreerd. En iedere actuariële student knikt braaf: JA. Ik heb dat tentamen nooit gehaald.

Conclusie: er zal ééns iemand met voldoende gezag moeten opstaan die al die theorieën van de juristen (lees: overheid) doorprikt.

Ik heb kennis genomen van de actie van 600 statistici die de redenering van het OM trachten te weerleggen - ik heb alleen nog niet gezien dat ze het OM aanklagen over het gebruik van methoden uit het Victoriaanse "zwarte kousen"-Engeland die moesten aantonen dat God bestaat, om strafbare feiten aan te tonen en op grond daarvoor mensen levenslang achter de tralies weten te zetten. En Lucie de B. is niet de enige.

Met vriendelijke groet,
Jan Karman


Reactie hierop door statisticus van Comité Lucia:

* De statisticus van de aanklager gebruikte niet Bayes methodes, maar deed een klassieke hypothese toets

* Thomas Bayes (c. 1702 - April 17, 1761) is van de 1e helft 18e eeuw

Uw voorbeeld 2 begrijp ik nog niet helemaal.

Bayes is nog altijd actueel; Bayes zou in dit geval Lucia kunnen hebben geholpen... Je hebt verstandige Bayesianen en onverstandige Bayesianen, net zoals je verstandige en onverstandige frequentisten hebt.

Vele wetenschappers in de 17e en 18e eeuw wilde God wetenschappelijk en rationeel bewijzen. De verlichting, nietwaar (ook Descartes, Leibniz, Kant...). Ze wilden alle conflict uit de wereld helpen door slim rekenen en daarbij was kansberekening ook een onderdeel, omdat de meeste kennis onzekere kennis is. Thomas Bayes was een goede wiskundige en een goede wetenschapper en voorzover we weten een goede man ook nog. Bayes was geen Calvinist, wel een protestant.

Juristen kunnen helemaal niet kansrekenen - noch frequentistisch, noch Bayesiaans. Ze kunnen gewoon niet rekenen. Wat erg is, is dat ze daar trots op zijn.


Geachte Actieteam,

Het enige wat ik kan doen is mentaal uw actie steunen. Dat doe ik van harte. De statisticus van het Comité, prof. Gill, heeft terecht mij gewezen op mijn vergissing aangaande de methode van het bedrijven van de statistiek. Hij heeft dat uitvoerig gedaan, ook persoonlijk aan mijn adres. Maar het heeft bij justitie vaak heel wat weg van de door mij aangehaalde methode. Ik ben geen statisticus.

Ik zou op het uitvoerige verhaal van prof. Gill nog het volgende willen opmerken, al zal dat mevr. De B. niet veel helpen. Als met een "hypothetische test" iets bewezen kan worden dat in tegenspraak is met de feiten, dan moet op dezelfde wijze ook het tegendeel bewezen kunnen worden. Bijvoorbeeld door voor de veronderstelling een enigszins andere formulering te kiezen, of door de parameters anders te kiezen of anders in te vullen. In de statistiek kan het zomaar omslaan. Willekeur en niet recht is hier naar mijn mening het kenobject.

Voorts ben ik het met prof. Gill eens dat de ongecijferdheid onder juristen ernstige vormen heeft aangenomen. Dat was de teneur van mijn tweede voorbeeld.

Dat alleen een "novum" nog ingebracht kan worden om het recht te laten zegevieren lijkt mij tenslotte een eenzijdig gekozen spelregel - in een zo belangrijke kwestie moet alles blijvend herzien kunnen worden, totdat er RECHT is.

JK


Geachte meneer Karman

Ik ben blij dat Richard Gill en u tot eenzelfde conclusie zijn gekomen.
De onjuiste informatie die vaak gegeven wordt kan mensen makkelijk misleiden.
U hebt gelijk met uw stelling dat niet alleen een "novum" de zaak moet kunnen heropenen. In feite is elke fout die rechtgezet moet worden weer een nieuw begin.

Alleen om dat duidelijk te maken aan mensen die zo arrogant met recht en macht omgaan is een ander chapiter.

Dank voor uw steun.
Het is al een steun dat mensen over deze zaak willen meedenken en er met anderen over praten.

Hartelijke groet
Metta

vrijdag 29 februari 2008

Beste Metta en Ton,


Gelukkigerwijs is mij langs deze weg de mogelijkheid gegeven om Lucia moreel bij te staan.

Om te beginnen heeft de "Hoge Raad" al bewezen dat Lucia onschuldig is; getuige het feit dat deze Raad niet in staat is gebleken het Recht te handhaven.

En een belangrijk aspect hierbij is, simpel gezegd, het volgende:

Als je iemand uitlegt dat 1+1=2 en die iemand is het er niet mee eens, dan zul je het nooit voor elkaar krijgen dat die iemand zijn visie herziet. Natuurlijk zit die iemand fout, maar is zelf niet in staat om te corrigeren.

Derhalve hoeven we niet te wachten op de overheid.
Dus moet de oplossing er anders uitzien.

Het gaat hierbij om twee punten.

Enerzijds:
Aangetoond kan worden dat Lucia niet lang meer in hechtenis blijft.

Anderzijds:
Ik zou niet graag in de schoenen van de overheid willen staan!

Groeten aan Lucia.


Hoogachtend,
Hans
Vol ongeloof, verbijstering en boosheid heb ik kennis genomen van de uiteenzetting in uw boek, Lucia de B. Reconstructie van een gerechtelijke dwaling.

Sinds 1999 ben ik werkzaam als Intensive Care verpleegkundige (volwassen IC)

Bij het lezen van uw boek is bij mij meerder malen de afgrijselijke gedachte opgekomen: dit had mij ook kunnen overkomen. Vele collega's zullen bij het lezen van uw boek dit mede kunnen beamen. Doe navraag op een willekeurige Intensive Care in Nederland en u zult verschillende "seriemoordenaars" vinden. Als Lucia een seriemoordenares is, dan ben ik dat ook!!

Ik wens u allen en in het bijzonder Lucia heel veel sterkte.
D.S.
Uit de Bijbel van het Nederlands Bijbelgenootschap (2004):

Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven:

Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: “Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander.” Maar lange tijd wilde hij dat niet doen.
Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan.

Lucas 18:1-5 (arts)
26 jan. - "statistiek irrelevant"

Ik heb al weer geruime tijd geleden voor het eerst kennis genomen van de zaak tegen Lucia, via een artikel in Filosofie Magazine.

Toen al was ik stomverbaasd dat er, vanwege die zeven sterfgevallen tijdens Lucia's diensturen, via statistische goochelarij aangetoond zou zijn dat de kans dat ze die zeven moorden had gepleegd onvoorstelbaar groot was. (het getal ben ik even kwijt)

Het volgende kan in dit verband opgemerkt worden.

Om iets zinnigs te kunnen zeggen over het al dan niet uitzonderlijke van die zeven sterfgevallen zou toch tenminste een groot onderzoek opgezet moeten worden onder een voldoend grote populatie verpleegkundigen om aldus te kunnen bepalen of er echt sprake was van een significante afwijking van een via dat onderzoek vast te stellen gemiddeld aantal sterfgevallen tijdens een vergelijkbaar aantal diensturen van verpleegkundigen, waarbij tevens gelet moet worden op relevante factoren die medebepalend zijn voor de kans op overlijden van de patiënten.

Dat men de noodzaak van een dergelijk onderzoek niet heeft onderkend in kringen van justitie verbaast mij niet, gelet op de vele dwalingen die men daar begaan heeft in talloze zaken en het onvermogen in die kringen een logische redenering te produceren m.b.t. vaak niet eens zo ingewikkelde kwesties. Van de betrokken statistici valt het me een beetje tegen dat hierover niets is gezegd, of vergis ik mij?

Dat een dergelijk onderzoek veel tijd vergt laat zich raden. Dat op zich zou al een reden moeten zijn de statistiek en kansrekening geheel buiten beschouwing te laten in deze zaak (en wellicht ook andere), al was het maar omdat het de rechtsgang teveel zou vertragen.

Maar er kan niet krachtig genoeg stelling genomen worden tegen het onnozele-halzen-gedoe van: "zeven sterfgevallen tijdens de diensturen van dezelfde verpleegkundige, dat kan geen toeval zijn!"

Lucia, ik hoop dat je straks, als je weer vrij bent, de moed kunt opbrengen al die onnozele stakkers die jouw veroordeling op hun geweten hebben, vergeving te schenken.

Dat zou je pas tot een echt vrij mens maken.

Sterkte, houd moed.
Léon
Emmen 6 januari 2008 (bij zijn "Heksenproces" tekening)

Aan het Comité Lucia

Ik ken de zaak Lucia de B. alleen maar uit de krant en van de televisie. Wat ik er van meekreeg is dat een vrouw op basis van flinterdun bewijs en twijfelachtige argumenten tot een levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld. Ik heb mij van het begin af aan verbaasd over de hele gang van zaken. Mijn vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak heeft een ernstige knauw gekregen. Het proces tegen Lucia de B. heeft alle kenmerken van een heksenproces, waarin vrouwen de schuld in de schoenen werd geschoven van allerlei rampspoed.
In momenten van slapeloosheid maalt het lot van deze ongelukkige vrouw mij door het hoofd. De betrokken rechters en de staatssecretaris van Justitie Albayrak hebben daar blijkbaar geen last van. Kenmerkend is de weigering van deze laatste om Lucia de B. de kerstdagen thuis te laten doorbrengen. Je kunt eigenlijk ook niet anders verwachten van iemand die zich bij de discussie over de verdrijving en uitroeiing van Armeniërs in Turkije in een veelzeggend stilzwijgen hulde.

Gerrit Saarloos
De zaak Lucia de B. moet zo spoedig mogelijk worden heropend.
RvdP.
Beste Lucia

Ik leef met je mee en schaam me voor ons recht systeem dat zo krom is. Daar ben ik zelf ook achter gekomen. Maar dat mensen niet uitkomen voor hun identiteit vind ik helemaal te betreuren zeker als ze in een ziekenhuis werken of bij justitie enz.
Dat zegt al genoeg !!!!!!!!!!!
Ze steunen je anoniem........ waarom anoniem???????? Dat zegt al voldoende over de betreffende persoon, of instelling. Maar neem het ze niet kwalijk, hun levenslessen zijn minimaal. Wij weten wel beter en steunen je met onze volle identiteit. Molletje kom uit je holletje en geef toe dat jullie hebben gefaald. Lucia hou je sterk wij staan achter je en denken en vechten voor je in de positieve zin van het woord.

met vriendelijke groeten, Ingrid
Hallo,
Hiermee wil ik mijn steun betuigen aan Lucia. De lichtjestocht die wordt georganiseerd is een goed initiatief. Zij moet direct worden vrijgelaten en het is een slechte zaak dat dat niet vóór de Kerstdagen heeft plaatsgevonden. Aan alle actievoerders: zet 'm op en laat blijken dat wij achter haar staan!

Met vriendelijke groet, Bep S.
Beste Lucia,
Ik hoop dat 2008 voor u een heel gelukkig jaar mag worden en dat u eindelijk uit de gevangenis, waar u m.i. volstrekt onschuldig vast gehouden wordt, ontslagen zult worden!

Ik wens u tevens heel veel sterkte en kracht toe om deze beproeving vol te kunnen houden. Wees ervan verzekerd dat zeer velen er inmiddels van overtuigd zijn dat er in uw geval sprake is van een gerechtelijk dwaling. Hopelijk wordt dit ook het O.M. snel duidelijk en worden de verantwoordelijken die u zoveel leed hebben berokkend gestraft.

Met vriendelijke groeten, Saskia
Subject: gerechtelijke dwalingen

Geachte mevrouw de Berk,

Zoals het onderwerp boven al aangeeft nl. in meervoud, u bent niet het enige slachtoffer van een gerechtelijke dwaling. Belangrijker is, hoe aan deze misstap een eind te maken. Er zijn velen tegen u te hoop gelopen en de rechterlijke macht, de officier van justitie, politie en vooral de journalistiek niet te vergeten, geven niet graag blijk van hun ongelijk. Mochten wij u op enigerlei wijze kunnen helpen om uw vrijheid te herwinnen, dan zijn wij daar gaarne toe bereid.

Charlie en Ada
L.S.
naar aanleiding van de radio-uitzending op za 29 dec. voel ik de behoefte U heel veel succes te wensen in uw poging Lucia niet alleen vrij te krijgen, maar ook te rehabiliteren. Het is soms niet te geloven, hoe er hier in dit land met de rechtspleging om gegaan wordt en het is zeker niet de eerste keer, dat de zogenaamde bewijslast bij de "benoemde dader" gezocht wordt. Dat de media hier een uiterst discutabele rol in spelen moge duidelijk zijn. Het vreemde is echter, dat dat steeds opnieuw vast gesteld wordt, maar toch alsmaar doorgaat. Ik realiseer me, dat dit schrijven een druppel op de spreekwoordelijke gloeiplaat is, maar toch.. Nogmaals heel veel sukses en ik hoop, dat 2008 voor Lucia een jaar van vrijheid wordt.

Met vriendelijke groeten, Ellen
Lucia met heel ons hart hopen wij op een vrijlating voor jou. Dat de dwaling van justitie maar aan het licht zal komen. Hopelijk een voorspoedig 2008.

Klop
Subject: Een bizar novum, om over nova te spreken
29 december 2007

Hier een verwijzing naar het artikel "A year of scares, quacks, and geeky truths", waarin Lucia genoemd wordt naar aanleiding van een bizarre strafrechtelijke veroordeling, de *eerste* strafrechtelijke veroordeling
in de wereld gebaseerd op statistiek. Een bizar novum, om over nova te spreken, en waar juristen op zoek naar zijn, een novum in de rechtspraak.

Met vriendelijke groet,
Nico
Subject: Foto's van beoordelaars in de krant ?
29 december 2007

Geachte lezer,

Onderstaand bericht zond ik naar de petitie:

Als een dobbelsteen 6 keer op een 6 is gevallen dan is het niet bijzonder als deze daarna weer op de 6 valt. Die kans blijft steeds eenzesde. Veel mensen reageren hierop gevoelsmatig en ook na heftig nadenken met ongeloof. Vooral mensen met een alfa-opleiding. Hier zit duidelijk een onschuldig persoon gevangen. Wat een verschrikkelijk onzin-bewijs. Wat schandalig dat de beoordelaars hun kop in het zand steken.

Misschien moeten ze allemaal met foto in de krant.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ze moeten om vergiffenis vragen, fouten maken is menselijk, maar ze niet toegeven geeft verrotting de ruimte. Ik voel me hier persoonlijk misselijk over en onzeker. Ik denk dat dit maar een klein dekseltje van de beerput is. Welke journalist duikt eens in deze pasha-kliek. Voor elke dag dat Lucia gevangen zit verdubbelt hun straf in het hiernamaals. Als het nog lang duurt is het marteling en moord.

Hoogachtend, Herman e.
Bij deze steun voor Lucia

Hans uit Bilthoven
Waarde Lucia, Houd vol, ook al is de muziek nog zo vals.
Je beschuldigers hebben een dikke korst op hun ziel van gelijkhebberigheid. Dat maakt vechten moeilijk, maar niet jij maar zij zijn schuldig. Schuldig aan de vernietiging van jouw mensenleven. Blijf strijden, Lucia.

Heel liefdevolle groeten, Nelly S.
Lieve Lucia,

Als ik iets voor je zou kunnen doen, dan zou ik het doen. Ik vind het vreselijk wat jou overkomt. Dit MAG gewoon niet!!! Schandalig onrecht, en dat in een land als Nederland, ongelooflijk!

Ik wens je heel veel sterkte en kracht en alles wat je nodig hebt om de tijd totdat je vrij komt, en dat gaat absoluut gebeuren, zo goed mogelijk door te komen.

Weet dat ik en vele anderen aan je denken. Ik stuur je in gedachten (baat het niet dan schaadt het niet) heel veel licht toe. Als er iets is dat binnen mijn vermogen ligt om je te helpen, dan help ik je heel erg graag.

Liefs en moed, Lisette
Graag wil ik op deze manier mijn steun betuigen voor Lucia. Deze gerechtelijke dwaling is onbegrijpelijk. Het moet voor haar onverdraaglijk zijn. Mijn wens is dat er in het nieuwe jaar recht aan Lucia zal worden gedaan! Alle sterkte en kracht voor Lucia en haar dochter! En voor degenen die haar in deze strijd bijstaan en steunen, heel veel kracht en doorzettingsvermogen!

Hartelijke groet, Hilda

Beste Lucia en ondersteuners.

De "compulsie" om een orakel te raadplegen ken ik uit eigen ervaring, zij het dat ik dat had net het Chinese orakelboek de I Tsjing. Ik had periodes dat ik het maar moeilijk na kon laten dit boek tientallen malen per dag te raadplegen. Dat deze neigingen vaker voorkomen dan we wellicht denken, blijkt wel uit het succes van de roman 'The Dice Man', van Lucius Rhinehart, waarin de hoofdpersoon zo onder de ban raakt van het gooien van een dobbelsteen -om te bepalen wat hij moet doen-, dat het uiteindelijk zijn hele leven overneemt. De hoofdpersoon is een psychiater die zijn patiënten behandelt met behulp van een dobbelsteen en daar – in de roman – veel succes mee heeft, en de dobbelstenen uiteindelijk voor elk dagelijks probleem gaat gebruiken. Heel toevallig (??) is 'Lucius' (of Luke) het mannelijk equivalent van 'Lucia'.

Ik ben ervan overtuigd dat Lucia onschuldig is en daarom moet ik mij uitspreken, gezien de volgende tekst:

Toen de nazi’s de communisten arresteerden heb ik gezwegen;

Ik was immers geen communist.

Toen ze de sociaaldemocraten gevangen zetten heb ik gezwegen;

Ik was immers geen sociaaldemocraat.

Toen ze de syndicalisten kwamen halen heb ik gezwegen;

Ik was immers geen syndicalist.

Toen ze de Joden opsloten heb ik gezwegen;

Ik was immers geen Jood.

Toen ze de katholieken arresteerden heb ik gezwegen;

Ik was immers geen katholiek.

Toen ze mij kwamen halen

...was er niemand meer die nog kon protesteren.

Dit is een bekende tekst van de Duitse theoloog Martin Niemüller n.a.v. de holocaust. Dit was voor mijn tijd, maar nu ze Lucia zijn komen halen, kan ik tenminste reageren. Met dit bizarre rechtssysteem kunnen we blijkbaar allemaal om de gekste redenen opgepakt worden. Keren we soms terug naar de Middeleeuwen, en worden heksenprocessen en brandstapels weer populair? Worden mensen weer veroordeeld op grond van roddels en niet op grond van feiten? – Dat mag niet gebeuren! Alle reden dus om Lucia te steunen, nog afgezien van het persoonlijke drama dat zij zo onverdiend maar moet zien te verwerken. Lucia, hou je taai, meid.

Leon

Lief licht Lucia, Weet je gedragen door de engel!
Je kunt je gewoon in zijn armen laten rusten, maak je geen zorgen. In het nu is er altijd licht. Je licht kan niemand je nergens nooit afnemen. Blijf in het duister altijd licht stralen! Je bent daar niet voor niets, maar om licht om je heen te stralen op plekken waar het denken en duister nog regeert. Je bent volgens mij daar in service van het licht/de engel/levenskracht/bron (hoe je het maar graag noemt). Dat is een hele zware, maar ook een mooie en lichte taak, waarbij alle engelen voor je klaarstaan als je ze voor je kan laten zorgen in elke ontmoeting of alleen. Moge je beschermd worden niet bitter te worden, omdat je je gedragen weet. Dag lieve strijder van het licht! Santa Lucia!

Nogmaals liefs, C.M. Looysen
Hierbij willen wij Lucia een steuntje in de rug geven. Wij hebben ook onze grote twijfels omtrent de juistheid van de beslissing Lucia schuldig te verklaren aan de dood van een aantal patiënten. Wij denken ook dat er in een bepaalde richting is gedacht en de vooroordelen een zware rol hebben gespeeld. Ook het ziekenhuis die een zwijgplicht oplegt aan de medewerkers voelt niet goed. Wij hopen dat er een nieuwe rechtspraak komt en er op een open manier opnieuw tegen de feiten aangekeken gaat worden. Lucia, wij denken ook dat u onterecht bent veroordeeld. Houdt moed!

Johan en Ida
Geachte mevrouw de Berk, Beste Lucia,

Ik kan er helaas niet bij zijn, morgen (vanavond) tijdens de lichtjesactie, maar in gedachten steek ik een lichtje voor u op.

Houd vol en weet dat er velen zijn die overtuigd zijn van uw onschuld en die weet hebben van het grote onrecht dat u is aangedaan. Hoe ver weg het ook mag lijken, eens zal de waarheid (die al boven is gekomen) ook recht gedaan worden.

Veel sterkte en liefde gewenst bij het dragen van uw situatie en blijf vooral hoop houden!
Cora B.
Vanavond bij Pauw en Witteman ging het voornamelijk over Holleeder, die nu veroordeeld is tot 9 jaar –brommen– en Dan moeten ze het nog hebben over 12 of 25 liquidaties... begrijp ik. Een crimineel, die de pers heeft gehaald, als ik denk aan Lucia de B's zaak is dit alles zo krom.

De gezondheidszorg is een teer punt, maar als je even ER bij stil staat dat Lucia levenslang heeft gekregen, terwijl zij vast en zeker niemand willens en wetens heeft vermoord... Dan is onze samenleving toch maar erg eng...

Nogmaals, ik ken Lucia de B. niet maar ben ook verpleegkundige
Heb vanaf het begin het gevoel gehad dat iets niet klopt.
Het ging om babies en ouders.
En elke verpleegkundige Is BIG-geregistreerd.

Artsen schrijven soms zo nodig recepten en Dan moet je dat interpreteren, daar zit volgens mij de bottlenek.
Daarnaast zal zij misschien een beetje vreemd zijn geweest omdat zij in tarotkaarten geloofd, Niks in elk geval, om tot levenslang te worden veroordeeld.
Ik hoop dat jullie en de wetenschappers o.l.v. Maarten 't Hart, iets zullen bereiken en dat het ook in het nieuws blijft.
Van mij mag je deze mail aan Lucia laten lezen en wens haar alle sterkte want ik vind het als medemens echt erg, erg dat zij daar, waar dan ook zit... veroordeeld.

(ik ben 52 jaar en vrouw)

Die fakkeloptocht is goed idee... Er moet nog wel meer gebeuren...
Groet
Betty uit Hilversum
Beste Lucia, vanaf het moment dat ik je vanuit de Commissie van Toezicht tegen kwam in het huis van bewaring in Breda, houdt jouw gevangenschap me bezig. De rol van leden van een CT is beperkt, dat weet je. Ik probeer me voor te stellen hoe teleurstellend het voor je geweest moet zijn dat deze z.g.n. onafhankelijke buitenwacht je niets te bieden had. Buiten jouw gezichtsveld had je zeer onze belangstelling doch er was voor ons niets te doen aan je situatie. De discussies rond jouw aanwezigheid in de inrichting liepen dikwijls hoog op, tussen leden van de commissie maar ook wel met stafleden. Daar had en daar heb je niets aan, dat weet ik. Jij weet inmiddels als geen ander hoeveel gedetineerden menen niet schuldig te zijn. Een CT houdt zich principieel niet met de schuld vraag bezig. Het vertrouwen in een goed werkend rechtsysteem ligt daaraan ten grondslag. De conclusies uit het boek van Ton Derksen en de latere rapportage zijn verbijsterend. Ik en vele anderen hebben zich niet kunnen voorstellen dat dit soort fouten mogelijk waren. Nu echter het juridische systeem weigert de gerechtelijke dwaling onder ogen te zien schamen we ons voor de onmacht die dit oproept. We zullen ons op 5 januari met een licht puntje bij jouw sympathisanten aan te sluiten. We hopen een weg te vinden de strijd die jij en je dierbaren moeten strijden te ondersteunen. Heel veel strekte en gezondheid gewenst.

Paula
L.S., ik heb het verhaal op de site gelezen en ben getroffen door de zaak Lucia de B. Ik steun van harte het werk van het comité teneinde voor mekaar te krijgen dat haar zaak opnieuw wordt bezien, in de hoop dat deze vrouw uit haar vreselijke situatie kan worden bevrijd en eerherstel kan krijgen. Ik denk namelijk ook dat zij – en dan zeg ik het nog voorzichtig – onschuldig kan zijn! Ik ben van plan om 5 januari naar Nieuwersluis te komen, met nog wat mensen uit mijn omgeving. Met mijn allerbeste wensen aan het adres van Lucia de B. en allen die deze zaak ter harte nemen,
verblijf ik,
Peter  (Den Haag).
Nico, 9 januari 2008

Bijgesloten een oud commentaar uit Brazilië (ik ken geen Spaans - of is het Portugees? - maar het plaatje zegt voldoende).
We reizen verder en verder om datgene wat fout is recht te zetten en ontdekken daarbij andere werelddelen.
Alleen lukt het ons nog niet in de duistere spelonken van de gerechtelijke macht te geraken.
Afgesloten voor de onschuldigen. Ze zijn bang voor het licht, dat hun macabere gedachtegoed zal belichten
De zwarte mantels uit een duister verleden zullen eerdaags niet meer hun kwade bedoelingen kunnen versluieren.
Ik vraag mij af wat voor andere duistere trucjes ze naast het sprongetje in de logica hebben. Leren ze dat van Buruma?
Het is wel een truc om wat 100% bewezen feiten zijn, zware beschuldigingen te noemen.
Mr. Asscher gebruikt deze truc ook.
Zomaar wat oprispingen.
Ik was een patiënt van Lucia in het Leyenburg ziekenhuis en raakte bevriend met haar. Ze was toen in opleiding en heb maanden met haar op getrokken tijdens mijn opname. Ze heeft me op haar vrije dag 2 dgn voor kerst bij gestaan tijdens de bevalling van mijn tweeling. Ik was aleenstaande moeder en was gerust met Luci naast mijn zijde. De tweeling is nu 11 jaar en zo gezond als een vis in het water. Dat omdat ik veel steun van Luus heb gehad tijdens onze vriendschap in het Leyenburg ziekenhuis. Luus bedankt ik hou van je.

(ik zou graag aan adres willen komen - maar ben gegevens kwijt hoe op petitie in te breken...)

Ingrid
Statistiek en Steun - 8 januari 2008

Beste Lucia,
Jammer dat ik niet wist dat er een lichtjesoptocht was, anders was ik zeker ook gekomen!!

Voor wat betreft het z.g. statistische bewijs hoorde ik nog niet dat statistiek enkel iets zegt over de THEORETISCHE KANS dat iets voor kan komen. Het zou dus al raar zijn als iets NOOIT voorkomt, als daar een kans (hoe klein ook) op is. Statistiek kan echter NIETS zeggen over OORZAAK.

V.b. Er is misschien een heel kleine kans dat je 10 keer achter elkaar een dobbelsteen op '6' gooit. Gebeurt dat toch een keer dan wil dat nog niet zeggen DAT er fraude in het spel is, enkel DAT je eens zou kunnen kijken OF er misschien geknoeid is met de dobbelstenen. Maar als NOOIT iemand 10 keer achtereen een '6' gooit, zou dat NET zo 'verdacht' zijn.

De enige keer dat statistiek misschien mee mag doen in het bewijs is, wanneer je kunt beweren dat er een kans van NUL is dat iets voorkomt. Als een voorval dan toch plaatsvindt, is dat reden tot argwaan. Echter als er een kleine kans is dat een voorval toevallig plaats zal vinden, zou het RAAR zijn als dat voorval NOOIT zou plaatsvinden vanuit toeval.

B.v. Er is misschien een kans van 1 op de 350 miljoen dat een Nederlandse politicus tweemaal zijn vrouw verliest in een autoongeluk waarbij zij alleen in de auto zat. TOCH is dit bij de heer Hans Wiegel voorgekomen. Is dit voorval daarom verdacht? Nee.

B.v. Als een voorval een kans heeft om eens in de 99999 miljard jaar voor te komen, wil dat niet zeggen dat dat dan OVER 99999 miljard jaar gebeurt. Nee, het kan ook vandaag gebeuren en het zegt al helemaal NIETS over de OORZAAK!!

Lieve Lucia, veel sterkte, wees maar kalm, want stress is niet goed voor je en er zijn heel veel WEL-verstandige mensen die niet rusten voor jij vrij bent, gerehabiliteerd bent en een enorme schadevergoeding hebt gekregen.

B.K., Wassenaar
Heel veel kracht wens ik Lucia toe,
Hoop dat ze heel gauw weer bij haar familie zal zijn.
Lucia, er zijn heel veel mensen die aan je denken,
Ik draag je een warm hart toe,

Hou vol,  liefs Ineke
Zondag om 7:00 uur hoorde ik op het nieuws op Radio 1 over de lichtjes
tocht voor Lucia. Ik snap niet dat er niet meer aandacht aan is besteed.
Als ik nog ergens meekan helpen dan hoor ik het graag.

met vriendelijke groet, Anneke
Het was een bijzondere avond.

Ik heb een paar fotootjes gemaakt.

Misschien heeft u er wat aan.

Hartelijke groeten.

T.H.

CETERUM CENSEO LUCIAM STATIM ESSE LIBERANDAM
L.S.,

Met interesse verneem ik zo nu en dan de laatste ontwikkelingen aangaande de (recht)zaak van Lucia. Het boek 'Lucia de B, reconstructie van een rechterlijke dwaling', en de opmerkingen van vooraanstaande Statistici vind ik gezamenlijk indrukwekkend. Helaas kan ik als leek de inhoud van het boek en de opmerkingen niet op waarde schatten voor eventuele verdediging tegen de heersende opvattingen binnen OM en rechtspraak in het algemeen.

Echter, wat mij intrigeerde waren de opmerkingen van OM-representatieven vlak nadat het boek 'Lucia de B, reconstructie van een rechterlijke dwaling' was uitgekomen. De opmerkingen indiceerde dat de verkregen informatie, ten voordele voor Lucia, niet toegankelijk zouden worden verklaard om de case te heropenen. De opmerkingen schilderde de ontstane situatie af als verschil van mening tussen specialisten, en zou daardoor onwaarschijnlijk zijn dat de case heropend zou kunnen worden.
Ik weet niet of deze opmerkingen officieel zijn opgenomen in het totale dossier van Lucia. Mocht dit wel het geval zijn, dan vraag ik mij het volgende af: hoe kan een persoon in hechtenis worden gesteld indien specialisten het oneens zijn over de zgn. bewezen feiten? Wat is er dan bewezen?

Is het mogelijk om het verschil van inzicht tussen specialisten te gebruiken om eerdere rechterlijke uitspraken aangaande de case van Lucia de B. niet aanvaardbaar te verklaren?

Mocht U mijn vragen interpreteren als "een novum" ter verdediging van Lucia's zaak, dan ben ik geïnteresseerd naar Uw respons.

Ik wens jullie heel veel sterkte en positieve energie toe.

Met vriendelijke groet,
BdeP.
Ik was 1 van de ongeveer 100 die vandaag naar je gezwaaid hebben met een lampje.
De verontwaardiging was voelbaar.

Ik hoop dat we je er uit krijgen.
Hou vol !
JD
Beste Lucia ik kan niet beoordelen wat de rechters wel en niet in uw zaak hebben onderzocht

Wel weet ik zeker dat het een groot complot is zie HYPERLINK

Ik ben totaal onschuldig met alle bewijs voorhanden
Ook de Hoge Raad (dhr Fokkens) heeft mijn boek gelezen, wat nu op mijn site staat, maar schrijft ik kan niets voor u doen (wie dan wel?) Ook dhr Van Koppen heeft mijn boek gelezen en weet dat ik onschuldig ben, maar schrijft ik WIL niets voor u doen. Ook mag ik mijn onschuld niet bewijzen van de officier van justitie.

Ik hoop niet dat ze ook zo'n ROTSTREEK met u uithalen want uw zaak is vele en nog eens vele malen erger ik wens u veel sterkte

u mag mijn site op uw site vermelden de media schrijft niets over mijn criminele zaak REDEN?
MVG lolke
Lucia, ik heb nooit geloofd, dat u moorden op uw geweten heeft vanwege uw verontwaardigde woorden bij het voorlezen van het vonnis door de rechter: "ik hoef niets meer te horen; ik heb het niet gedaan".

Fijn al die lichtjes vandaag voor u, zodat u weet dat er genoeg mensen zijn die u onschuldig vinden.

Houd moed Lucia.
M.Ayal
Lieve Lucia,

Ik ben er vanavond niet bij met een lichtje, maar ik wil graag op deze manier een licht opsteken. Ik weet dat je het niet gedaan hebt.

Veel liefs,
Marcha
Als Lucia met de hand op haar hart kan beweren dat ze onschuldig is, geloof ik haar. Ik wens haar kracht en sterkte toe en dat de waarheid aan het licht zal komen. Als dat eenmaal zover is kan Lucia terugslaan en een grote schadevergoeding van de Staat eisen. Haar leven is sowieso – jammer genoeg – geruïneerd.

J. van D.
ik sta achter Lucia en wens jullie veel succes toe bij t bereiken van haar vrijheid. Bedankt alvast voor alle inspanningen om gerechtigheid te krijgen. Sterkte en houd vol!!!
Tiny
Subject: steunbetuiging


Helaas kwam ik vandaag pas achter de actie om een petitie in te dienen bij de minister van Justitie en te publiceren in NRC Handelsblad. Ik ondersteun van harte deze actie.

W.S.
Afgestudeerd in Toegepaste Wiskunde
Subject: hartzeer

Mevrouw, mijnheer,

Deze zaak volg ik met grote interesse, mede omdat ik iemand ken die jaren geleden ook absoluut geen eerlijk, onbevooroordeeld proces heeft gekregen. Ook daar waren zeer grote twijfels, maar het voordeel van de twijfel kreeg zij niet. In tegendeel: 12 jaar cel. Maar nu Lucia. Ik had daar geen oordeel over, maar nu er zoveel bezwaren boven tafel komen, er zo slordig is omgegaan met z.g. onderzoekgegevens en statistiek, ben ik van mening dat Lucia de Berk in ieder geval het voordeel van de twijfel moet krijgen, oftewel een nieuw proces. Eigenlijk vind ik gewoon dat zij moet worden vrijgesproken. M.A., gepensioneerde
Beste Metta, mijn collega en ik hebben de zaak Lucia gevolgd en zijn er op grond van achtergrond kennis rond digoxine bepalingen en de berichtgeving in kranten en het boek van overtuigd geraakt dat daar niet volgens de standaarden is gewerkt. Wij hebben de indruk dat alleen de “digoxine vergiftiging “ kon worden “bewezen” en dat de andere zaken daaraan geplakt zijn. Daarbij kwam de onwaarschijnlijke statistiek, die nu ook doorgeprikt is. Wij zijn van mening dat hangende een nieuw onderzoek, Lucia de B onverwijld dient te worden vrij gelaten, reden om onder de petitie te gaan staan. Aangezien de getuige deskundige rond de digoxine uit onze naaste omgeving komt wil ik echter niet ingaan op Uw verzoek om met ons te spreken om problemen te voorkomen. Anderen kunnen dat beter en zakelijker. Ik hoop dat Uw strijd tot resultaat mag leiden, met vriendelijke groeten, M.F. (hoogleraar, geneeskunde)
Amnesty

Al vele jaren volg ik jullie werk en ik lever met giften regelmatig een bijdrage. Het maandblad hoef ik niet te ontvangen om me aan te moedigen. Liever niet zelfs, want van al die schrijnende gevallen word ik mistroostig. Ik besef, dat er overal in de wereld veel ernstig onrecht heerst.

Nu zou ik jullie willen vragen ook eens te kijken naar een verschrikkelijk geval in ons eigen land: dat van Lucia de Berk, die in Nederland is veroordeeld tot levenslang gevangenis wegens meervoudige moord. De bewijsvoering die in de verschillende rechtzittingen zijn aangevoerd, deugen niet. Mensen zijn als deskundige getuigen opgetreden, die dat predikaat niet verdienen. Hun verklaringen zijn door echte experts ontkracht, maar die argumenten zijn niet in de vonnissen verdisconteerd. Er is zonder bewijs, op grond van 'overtuiging' gevoed door statistische beschouwingen, die kant noch wal raken, een oordeel voor 'meervoudige moord' geveld, waarbij is geredeneerd: nu dit ene geval bewezen is, heeft ze de andere moorden ook gepleegd. Het navrante is: dat het 'bewijs' voor die ene moord natuurwetenschappelijk is ontkracht. Terwijl de statistiek waarop de genoemde overtuiging steunt, niet deugt. Mevrouw De Berk zit al ~ 7 jaar (!) naar mijn mening en die van vele andere geleerden, zie bijlage, onschuldig gevangen. Is zoiets nu ook niet een zaak, waarvoor Amnesty zich zou moeten inzetten?

Ter toelichting i.v.m. mijn betrokkenheid: Ik heb mij in mijn gehele werkzame leven van 1968 – 1999 beziggehouden en ben verantwoordelijk geweest voor, het vinden van wetenschappelijke expertise – wereldwijd – voor besluiten over gecompliceerde wetenschappelijke vraagstukken. Eerst als mede-directeur van FOM, de natuurkundige afdeling van onze nationale researchorganisatie NWO en later als Algemeen Directeur van de Technologie Stichting, STW, die het geheel van de technische wetenschappen bestrijkt. Ik kan u verzekeren, dat de Nederlandse rechtbanken bij het verwerven van technische expertise in de zaak LdB op onverantwoorde en daarom onrechtvaardige wijze hebben geblunderd.

M. vr. gr.,
Dr. C. (Kees) le Pair
www.clepair.net
Lief licht Lucia!

Lief licht Lucia!
Ik blijf vertrouwen, hopen en stralen, dat je meer rechtgedaan wordt!!!
Ik hoop dat je het niet erg vindt dat ik je op deze persoonlijke manier schrijf, terwijl je me niet kent (maar ik vond het heel fijn om een emailadres te vinden (via krant), heb met je meegevoeld toen er in media over je bericht werd, nu al weer een tijd geleden).
Je licht straalt van de foto's af (eerste keer dat ik die zie, want heb geen televisie)! Ik hoop dat je kan blijven stralen, waar je ook bent.
Het licht en de engel is altijd bij je. Ik geloof altijd dat je je naam niet voor niets krijgt. Doe daarom hier een Zweedse tekst van het lied van Santa Lucia (feest 13 december) bij, met een vertaling zo goed als ik kan. Ik heb hele goede herinneringen aan dit feest, waarbij ik (samen met een Zweed) als Santa Lucia met 5 kaarsen in een klimopkrans op mijn hoofd en wit laken aan, zingend om 5 uur 's ochtends op een Noorse volkshogeschool iedereen wakker maakte voor warme broodjes en het feest (het kostte wel 2 uur om het kaarsvet weer uit mijn blonde krullenhaar te krijgen :)). In elke kamer hebben we gezongen (30 keer). Ik zou het heel graag voor je willen zingen! (deze versie is in het Noors, maar is vrijwel gelijk). Ik doe dat ook nu en misschien kun je het horen door de kosmos!

1. Svart senker natten seg
i stall og stuer.
Solen er gott sin vei
skyggene truer
In i vart morke hus
Stiger med tente lys
Santa Lucia, Santa Lucia

De nacht valt zwart om stal en huis
De zon is zijn weg gegaan.
de wolken …
In ons donkere huis
daalt af met aangestoken kaarsen
Santa Lucia, Santa Lucia

2. Ondskap og morkets makt, frykten oss binder.
Hvitkledd hun holder vakt, lyset oss finner.
Budskap hun har tatt med,
budskap om julefred
Santa Lucia, Santa Lucia

Wreedheid en de macht van het duister/donker, de angst die ons bindt,
Witgekleed houdt zij de wacht, zij verlicht ons vinden. De boodschap die
zij meenam,
de boodschap van vrede (met kerst).
Santa Lucia, Santa Lucia

3. Midt i den morke natt lysene brenner.
Hun holder lyset frem,
Hapet det tenner,
I jesu sterke ord fant hun en flamme stor.
Santa Lucia, Santa Lucia.

Midden in de donkere nacht branden de kaarsen.
Zij houdt het licht voor zich uit,
Hopend dat het brandt,
In Jesus (het licht) zijn woorden vond ze een grote vlam.
Santa Lucia, Santa Lucia.

In ieder geval is het Santa Lucia, die licht brengt in het donker. Houd vol, het licht is altijd bij je en zal altijd sterker zijn en het maakt echt niets uit waar of met wie je bent (ook al kan dat natuurlijk uiterlijk soms zo lijken). Er wordt voor je gezorgd.

Heel veel liefs en gedragenheid door de engel,
C.M.

Eerdere REACTIES