Navigatie
14 april 2010     Gerechtshof Arnhem
Vrijspraak  in de zaak Lucia de B.

FORUM DISCUSSIE en OPINIES

# WEBSITES

# OPINIËRENDE WEBLOGS

# WEBFORUMS

# LEZINGEN en DEBAT

# Metta de Noo - het deskundigengericht - “de wetenschapper in de rechtszaal”

Ben benieuwd naar deze avond in het Kenniscafé, want juist de discussie over deskundigheid en deskundig oordelen móet gevoerd worden.

Het nieuwe wetsvoorstel over herzieningen behelst dat justitie in de toekomst over een eigen register van deskundigen zal beschikken. De Tweede Kamer heeft twee debatten aan het voorstel gewijd. Desondanks is dit wetsvoorstel, waar de nodige risico's voor een recidief van rechterlijke dwaling aan verbonden zijn, wel aangenomen. Daarmee werd het amendement van Jan de Wit (SP) afgewezen. Hij vroeg daarin de rechter bij iedere zaak te laten zekerstellen dat de beoogde deskundige -ondanks het register- ook daadwerkelijk deskundig is om vragen op het desbetreffende vakgebied te beantwoorden. Immers, deskundigheid en deskundig kunnen oordelen bepalen de kwaliteit van de rechtspraak:

  1. Deskundigheid is geen status quo; voor elke rechtszaak moeten wetenschappers aangezocht worden die vakinhoudelijk tot de top behoren. Een vaste lijst met deskundigen staat haaks op de flexibiliteit, die nodig is om bij iedere rechtszaak over het hoogste kennisniveau te kunnen beschikken.
  2. Deskundigen moeten niet bekend zijn met de zaak of bij de zaak betrokkenen. Bij Lucia was dit gebrek aan distantie een van de oorzaken van tunnelvisie.
  3. De deskundigen horen ook ten aanzien van elkaar distantie te hebben. Een vast register van deskundigen betekent verbondenheid, waardoor bij tegengestelde meningen loyaliteit een rol kan gaan spelen.
  4. Naast specialistische deskundigheid is ook een generalistische deskundigheid nodig voor begeleiding en coördinatie van het onderzoek. Een deugdelijke en open vraagstelling aan getuigen en deskundigen is van essentieel belang voor een onafhankelijk onderzoek. Getuigen kunnen nu soms niet de relevante informatie geven omdat daar bij de ondervraging geen ruimte voor wordt gelaten. Dat is veelal te wijten aan het gebrek aan in- en overzicht bij de ondervrager.
  5. Vanaf het begin van een zaak moet een onafhankelijk inhoudelijk deskundige (team) het OM ondersteunen bij het onderzoek. Vergelijk de werkwijze van een FIOD.
  6. Equality of arms is een basisprincipe in een democratische rechtsstaat. Ook bij medische zaken. Het medisch beroepsgeheim mag niet gehanteerd worden als wapen tegen de vermeende dader.
  7. Verschil in wetenschappelijk inzicht vraagt bij complexe zaken om een bredere discussie dan in de rechtszaal mogelijk is.
  8. Voor de rechten-studie is niet de hoogste vooropleiding nodig. Vooral de bèta-vakken ontbreken in het opleidingspakket. Aandacht en respect voor gefundeerde kritiek van wetenschappers zou daarom op zijn plaats zijn in het juridische systeem. De tijd van koning Salomon is voorbij.

# Le Pair - het deskundigengericht - de wetenschapper in de rechtszaal
dinsdag 28 oktober 2008

Beste Metta en andere wapenbroeders,

Zoals sommigen van jullie weten, heb ik mij het grootste deel van mijn werkzame leven bezig gehouden met het zoeken van de beste experts. Het ging haast altijd over vragen en plannen, waarvan ik niets begreep. De verdedigers van die plannen waren altijd coryfeeën. En de mensen die ze moesten beoordelen, moesten de besten zijn, die er in de wereld te vinden waren. Die moesten dan ook nog eens geen speciale banden hebben met de verdedigers, er mochten geen kloven zijn in de vorm van scholenstrijd en zo zou ik gemakkelijk nog een reeks 'doeners' en 'nietdoeners' kunnen opsommen. M.a.w. 'even een professor vragen die, naar ik meen, ook in dat vak zit' werd in onze kringen beschouwd als een onaanvaardbare naïviteit. Vandaar mijn diepgaande verontwaardiging over de gang van zaken in onze rechtzalen, waar het notabene niet alleen maar om wat centen gaat, maar waar het levensgeluk van mensen in het geding is.
Toch zou ik even een opmerking willen maken over iets, wat in ons kringetje wel eens over het hoofd gezien wordt. Er zijn EXPERTS en er zijn experts. En beide soorten zijn nodig. De kleintjes zelfs vaker dan de groten. Als je een geschil met je buurman hebt over een sloot, of een tuinhek en je komt er niet meer uit, dan stap je naar een advocaat. Dat hoeft niet de beste van het land te zijn.
Wanneer je kind een tijd is ziek geweest en op school een achterstand heeft opgelopen, dan vraag je een student om hem een paar weken te komen bijspijkeren, niet een professor. Je belastingadviseur is ook vast geen hoogleraar in het fiscale recht. Dat is gewoon een handige jongen, die de nieuwe regels goed bijhoudt. Allemaal experts; lui die dingen kunnen en weten, die jij niet weet of kan, hoewel ze niet de 'top' zijn van het land of van de wereld. Het zijn gewoon deskundigen, goed zijn om het kennisgat te vullen, zoals het in dat geval voorligt.
Ik denk dat er in veel rechtzaken behoefte is aan zulke experts. Noem ze type 1. Daarnaast zijn er rechtzaken – ik vermoed, relatief weinig – waarin de gegevens complex zijn en waarin het om heel grote zaken gaat. Een dame die 10 of 15 moorden heeft gepleegd zonder een spoor achter te laten, zou daartoe gemakkelijk kwalificeren. In zo'n geval is het nodig om te kijken naar type 2. Dan helpt een beetje meer wis- en natuurkunde en paar colleges scheikunde, biologie en civiele techniek voor onze rechters niet. In een dergelijke zaak moet de rechtbank professionele hulp krijgen van mensen of instanties die zich uit hoofde van hun beroep bezighouden met de kunst van het selecteren en benaderen van "type 2 - deskundigen". Denk aan de KNAW, of aan NWO.
Een ander complex dat bij de selectie van deskundigen en onderzoeksinstituten een rol speelt, is de (on)afhankelijkheid. Helaas is een van onze mooiste research organisaties, die zelfs voor het doel 'de overheid heeft behoefte aan een kennisinstituut dat het op elk moment kan raadplegen, indien zich in de praktijk complexe problemen voordoen' werd ingesteld, in dit opzicht niet meer echt betrouwbaar. Door de veranderde financieringsstructuur zijn veel zgn. onafhankelijke wetenschappelijke instituten in ons land in werkelijkheid zo met handen en voeten gebonden aan de ministeries van wie ze voor hun voortbestaan afhankelijk zijn, dat ze in bepaalde 'gevoelige' kwesties niet meer bij voorbaat als onafhankelijk en onpartijdig beschouwd mogen worden.
Ik zie ook een gevaar opdoemen, als het openbaar ministerie voor zijn expertises gaat winkelen. Instituten worden dan voor hun voortbestaan afhankelijk van de OM-klandizie. Dat zet ze onder druk om door de klant gewenste produkten af te leveren.

Ik heb me voor het Utrechtse debat aangemeld, in stilte grinnikend. Ik wil wel eens zien, wie daar denkt met gezag over het raadplegen van experts te kunnen spreken.
Gr.
Kees.
Dr. C. (Kees) le Pair

Kees Le Pair heeft 150 publikaties [lees "De onzichtbare techneut"] op zijn naam staan i.v.m. met zijn werk in het bestuur van de wetenschap, ruim de helft daarvan handelen over 'peer review'. M.a.w. over het inschakelen van deskundigen om het werk van andere deskundigen te beoordelen.


# De Hond - het deskundigengericht - de wetenschapper in de rechtszaal
vrijdag 31 oktober 2008

Beste Kees,

Wat jij omschrijft ten aanzien van het zoeken en vinden van deskundigen en experts door het OM geldt in nog veel ergere mate voor de "deskundigen" die standaard ter beschikking staan voor het OM, namelijk het NFI.

De kwaliteit van hun werk is niet alleen vaak bedroevend, maar er is ook geen sprake van onafhankelijkheid in de richting van het OM.

En wat nog erger is: als ze eenmaal een bijdrage geleverd hebben aan de veroordeling van iemand dan maakt het niet meer uit wat er daarna nog gevonden wordt of wat andere buitenlandse deskundigen beweren. Ze blijven –tegen beter weten in– vasthouden aan hun aanvankelijke opstelling. Weigeren ook nieuw empirisch onderzoek te doen.

Zo hebben wij bij de Deventer Moordzaak vastgesteld dat de politie op het plaats delict bezig is geweest met microsporenfolie. Dat is folie met kleefstof, waarbij een stuk ervan gebruikt is om het hele voorpand van de blouse van de weduwe te bemonsteren.

Wij hebben aangetoond dat je daarmee gemakkelijk sporen van de ene plek over dat voorpand verplaatst. De kleefstof laat immers ook wat sporen achter.

En dat je na het gebruik van microsporenfolie dus geen enkele conclusie kan trekken over de locaties van gevonden sporen. En dat was nu precies waarop Louwes is veroordeeld (de DNA sporen op bepaalde locaties gaven volgens het NFI aan dat ze daar tijdens het delict waren achtergelaten en niet via bij voorbeeld een speekseldruppeltje tijdens het bezoek in die ochtend van Louwes aan de weduwe).

Het is dus heel goed mogelijk geweest dat DNA van de ene plek van de blouse door de politie zelf met dat folie over de blouse is verspreid.

Prof. Dan Krane een grote Amerikaanse DNA deskundige noemt deze manier van behandeling van de blouse "bad practice" en geeft aan dat je dus geen enkele conclusie aan locaties van sporen kan verbinden als je zo gezondigd hebt tegen de basisvoorschriften met betrekking tot de behandeling van belangrijke bewijsmiddelen zoals een blouse.

(en dan is er met die blouse nog veel meer gebeurd dan bemonsteren met kleefstof).

Wij hebben het OM en het NFI hiervan in kennis gesteld met onze eigen proeven waarbij je zelfs met het blote oog kan zien dat er sporen door microsporenfolie van de ene naar de andere plek kunnen worden overgedragen. Maar in plaats van zelf proeven te nemen en onze proeven te bevestigen krijgen wij (en Louwes) het antwoord dat "de deskundigen van het NFI de kans klein achten dat dit zo gebeurd is".

Op zoek naar de waarheid?

Wetenschappers die professioneel en integer een antwoord proberen te vinden op een gestelde vraag?

Laat me niet lachen...

En het erge is: velen staan erbij en laten het gewoon gebeuren.

Want onze façades moeten overeind blijven.

Maurice


# De Noo - het deskundigengericht - de wetenschapper in de rechtszaal
vrijdag 31 oktober 2008
Best Maurice,

Voor juristen – en nog niet-beschaamde lieden – is een deskundige per definitie een wetenschapper. Zelfs Stijn accepteerde indertijd de theorie van de Wolff omdat hij toch de "deskundige" was. En daarmee werd de digoxine-vergiftiging het bewijs in de zaak Lucia.
De poeha van bepaalde deskundigen (o.a. Eikelenboom) lijkt vaak omgekeerd evenredig te zijn met hun vooropleiding. In de medische wereld is het althans zo dat de slimmeriken geen baantje bij het NFI zullen kiezen. En waarschijnlijk ligt dat voor fysici en chemici niet anders.

In Medisch Contact stond deze week een verslag van het Medisch Tucht College over een psychiater die als deskundige een rapportje had geschreven waardoor de delinquent richting TBS kon gaan. De man had een klein uurtje met de "boef" gesproken en met een slordige pennenstreek zijn autoriteit laten gelden. De psychiater is berispt.
Ligthart heeft zich, evenals Bullens, zelf benoemd tot psychologisch deskundige. Als je de goeroe-brij in het rapport over Lucia leest kan je je niet voorstellen, dat zo'n man door het OM als deskundig en wetenschappelijk wordt beschouwd.
Zo heb ik een paar jaar geleden een patiënt in de Forensische kliniek bezocht, die al 5 jaar met TBS gevangen had gezeten nadat hij zijn huisje in de brand had gestoken. Levensgevaarlijk zei de deskundige..... De man had een hersenontsteking gehad door bestraling voor zijn leukemie. De "deskundige" had niet bedacht dat deze zachte man cerebraal ernstig beschadigd was en hierdoor veel last van wanen had.. Men liet hem in de Bijlmer maar in zijn cel liggen, want hij wilde toch niks.
In zijn waansysteem heeft deze man zijn gevangenschap nog een aardige draai weten te geven. "Hij was Koning Willem en werd tegen het volk beschermd".
Koning Willem is nu langzamerhand bereid om zich wat onder het volk –in onze instelling– te begeven.

Maurice, van dit soort ervaringen zijn we niet beter geworden.
Een goed weekend
Metta


# Le Pair - het deskundigengericht - de wetenschapper in de rechtszaal - email 2
vrijdag 31 oktober 2008

Beste Maurice,

We zitten in een tang. Als het gebefte volkje, dat de leiding heeft in de sector, niet zelf rigoureus mikt op waarheidsvinding, dan kan je nog zulke goede laboratoria hebben, maar dat helpt dan niet.
Ik heb me, voor ik me met Lucia ging bezighouden, nooit rekenschap gegeven van hetgeen er speelde in het forensische. Dat soort lui kwam nooit bij ons aankloppen om geld. Vandaar.
Sinds ik er kort geleden over ben gaan denken, heb ik mij afgevraagd, wat de stimulerings- en contrôle mechanismen zijn? Ik weet maar al te goed, hoezeer een financieringsmodel de kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek beïnvloedt.
Het lijkt mij gemakkelijker om de eerlijkheid, objectiviteit en vakkundigheid van een instituut, m.n. het NFI op te krikken en te bewaken dan hetzelfde te doen voor een reeks instellingen, die het OM naar believen voor een klus kan inhuren. In dat laatste geval weet je zeker dat het misgaat, omdat de desbetreffende instituten dan 'waar naar de smaak van de klant' gaan leveren. Ze gaan het zien als opdrachten verwerven. En opdrachten krijg je, als je de vorige keer iets hebt geleverd, waarmee de klant ingenomen was.
Zo lang die klant dus zelf niet altijd en bovenal de waarheid zoekt, is dat systeem als 't ware het meest geschikt voor gefoezel.
Helaas meldde de NRC [en de Volkskrant] op 29 okt. dat dat nu weer precies de richting is, die Ballin op wil. Het OM krijgt 65 MEuro per jaar voor forensisch onderzoek. Daarvan gaat dus straks een deel naar instituten of 'bedrijven' buiten het NFI die dan in opdracht van het OM onderzoek gaan doen!
Ik vind dat weer een voorbeeld van dom 'marktdenken'. De concurrentie zal het probleem wel oplossen. Over het 'hoe?' bekommert men zich niet; dat is te moeilijk. Terwijl ieder, die iets weet van de echte gang van zaken in het onderzoek, weet dat dit een markt opent voor handjeklap.
Ik denk niet, dat we het OM moeten verdenken van bewust zoeken naar onwaarheid. Er speelt daar iets heel anders. Ze voelen een grote maatschappelijke druk door het accent dat 'veiligheid' heden ten dage krijgt. Dus ze moeten resultaten behalen, d.i. misdadigers vinden en achter de tralies krijgen. Die druk op 'scoren' noopt hen tot het presenteren van een plausibele theorie over de dader, waarbij het forensisch werk dan te hulp wordt geroepen om te laten zien, dat die theorie 'best zou kunnen'. Dat is natuurlijk heel wat anders dan forensisch bewijs leveren.

Ik zou best in staat zijn een systeem van checks & balances te ontwerpen voor het NFI, dat het instituut zou modificeren tot een goed instituut, dat zelfs tot een soort gewetensbaken tegen een vooringenomen OM zou kunnen uitgroeien. Je zou dan de financiering slechts heel losjes moeten koppelen aan het aantal zaken dat het OM voorlegt. (Ik bedoel, niet per geval betalen, maar aan het eind van een jaar op grond van de werkdruk en de portefeuille bekijken, of het instituut in het volgende jaar wellicht wat vergroot moet worden.) Bovendien zou er een wetenschappelijke raad van toezicht moeten komen, die kijkt naar de gebruikte methoden en instrumenten – zijn die up-to-date? – de efficiency, de overhead, en zeer in het bijzonder naar de kritiek op de resultaten van het instituutsonderzoek zoals die bij contra-expertises boven water is gekomen. Als zo'n raad een bindend advies zou kunnen geven over ontslag en aanstelling van directie en top-kader, dan kan een dergelijke maatregel in de kortste keren een dramatisch verschil teweeg brengen in de kwaliteit van de geleverde expertises. En geloof me, je zou dan heus niet ineens de hele huidige directie hoeven te ontslaan.
Weet je, Maurice, er zit een fundamentele zwakte in het systeem van die rechtbakkers. Niet alleen OM en rechters zijn zeer onvoldoende toegerust om met exacte kennis om te gaan. Ook de advocatuur is met dat euvel behept. Het wordt hoog tijd, dat er in het systeem bètakennis geïnjecteerd wordt. Ik hoop dat de KNAW op dat punt in een toekomstig advies aan de regering een stevige vuist maakt. Het helpt evenwel niet, als er straks een eis aan rechters gesteld wordt om bv. een cursusje natuurwetenschap en techniek te doen. Ik zeg niet, dat dat nutteloos is, maar het attaqueert het probleem niet echt. Het zoeken en inschakelen van gespecialiseerde expertise en technieken is een specialisme op zichzelf.

Beïnvloeding van het landsbestuur door bèta's is nooit recht toe recht aan. Politici denken dat ze wel wat anders te doen hebben dan te luisteren naar een stelletje eigenwijze buitenstaanders zonder bestuurservaring en zonder politiek gewicht. Toch lukt het wel.
Als je gelijk hebt, krijg je het ook op den duur. Vaak wordt het dan als nieuw inzicht gepresenteerd door lui, die jou eerst heel lang in de kou hebben laten staan en die liever het puntje van hun tong afbijten, dan toegeven, dat ze dat van jou hebben. Daarover moet je je niet boos maken. Ik heb altijd geredeneerd, als het maar gebeurt, dan ben ik al lang tevreden. De ene partij of de andere, het is mij om het even.

We blijven ons best doen! Hartelijke groet, Kees.
Dr. C. (Kees) le Pair

Kees Le Pair is een van de oprichters van de Internat. Soc. f. Science of Science, erelid van de Duitse Verein f. Wissenschaftsforschung en kreeg van de Kon. Ak. v. Wet. de hoogste onderscheiding op grond van die verdiensten. Het valt te betwijfelen of er zelfs op dit moment iemand in ons land is, die zich met meer recht op "deskundigheid omtrent deskundigheid" kan beroemen.


# Laaper - het deskundigengericht - de wetenschapper in de rechtszaal
zaterdag 1 november 2008

Beste allen,

Over de onafhankelijkheid van de wetenschap, met name de medische, heeft Argos vandaag een aflevering uitgezonden. Ab Osterhaus komt onder meer aan het woord. Tamiflue werkt inmiddels wat minder en we zijn allemaal bang voor een pandemie, sinds SARS en de servetkat. En we hebben net de invallen van de IGZ mbt het vaccin tegen HPV gehad.
Dat staat op deze site, het item begint na een minuut of acht en tussendoor wordt er nog geschaatst.

Hartelijke Groeten,
Niels


# De Hond - Deskundigen?? - email 2
zaterdag 1 november 2008

Beste Joop

Het inderdaad heel goed weergegeven verhaal over het telefoongesprek van Louwes met de weduwe in het boek van Ton Derksen was afkomstig van een groepje van amateurdeskundigen die zich (via internet) als groep hebben geformeerd en gehakt maken van ieder onderdeel van het technisch bewijs in deze zaak.

En juist door de vele fouten van de technische recherche op het Plaats Delict en erna (ze hebben hun best gedaan om werkelijk ieder voorschrift te overtreden) en het zeer onwetenschappelijk werk van het NFI (en daarna vele pogingen gedaan om die onkunde te verbergen) weet ik inmiddels zeker dat het dus in veel meer rechtzaken een volledige puinhoop is, die werkelijk een schande is voor zowel de status van Nederland in de wetenschappelijke wereld als onze rechtsstaat.

Deze amateurdeskundigen die zich rondom mij hebben gegroepeerd maken veel betere stukken dan degenen die zich als deskundigen in deze zaak hebben voorgedaan, waarvan een deel inmiddels ook hoogleraar is geworden (zoals Prof. Kloosterman). En die inmiddels achter de brede rug van het OM schuilt om maar niet te hoeven toegeven wat voor een klunswerk er destijds is afgeleverd.

Maurice


# Roosnek - het deskundigengericht - de wetenschapper in de rechtszaal
zaterdag 3 november 2008

Besten,

Een gezonde reactie op een ziek maatschappelijk proces dat tegenwoordig usance is in Nederland. Voor mij is Metta de kampioen.

Deze onzin staat niet op zich.
De overeenkomst van het DNA profiel van het geronnen bloed onder de nagels en van het uitgesleepte sperma in de Puttense moordzaak is een andere vreemd feit. Dit wijst op gedwongen seks. De politie en het OM wisten van af het begin dat de zwagers onschuldig waren, maar hebben dat door het geronnen bloed onder de nagels te verzwijgen, die zaak in eerste instantie gewonnen. Dat noem ik crimineel.
En dat heeft niet met zgn onwetendheid te maken, maar met politie en OM met een slechte inborst.

Waarom is de politie/OM daarmee naar buiten gekomen? De dader zei dat het vrijwillige seks was en toen trapte de politie zelf in de per ongeluk opgezette val en bekende dat het geen vrijwillige seks was, want zie.

Meer dna-bewijs in Puttense moordzaak

Het is slecht gesteld met het recht in Nederland. Ik kan nog veel meer vertellen maar tja journalisten zijn His Masters Voice.

Dus ik denk dat die voorstelling in Utrecht slechts een zoveelste tampon of zo je wilt gaas is.
Het heeft niets totaal niets met wel of geen deskundigheid te maken, maar met iets anders.

Prettige avond, Nico


# SYMPOSIA

# Persbericht SP

Symposium: "Crisis in de rechtsstaat?"

Op 7 maart organiseert de SP in Den Haag een symposium over de feilbaarheid en het zelfreinigend vermogen van de rechtsstaat. De Puttense moordzaak, de Schiedammer Parkmoord, Lucia de B., de Deventer moordzaak, Ina Post, de Enschedese zedenzaak: strafzaken waarin ernstige fouten werden gemaakt door politie, het OM én rechters. De vraag die op het symposium wordt besproken is of hier sprake is van incidenten of dat er structureel iets mis is in onze rechtspraak.

Onder de sprekers zijn professor Crombag, professor Wagenaar, dr. Van Koppen en professor Tak. Zij worden bevraagd door een panel bestaande uit professor Ton Derksen, drs. Maurice de Hond en mr. Jan de Wit. Het symposium zal onder leiding staan van tv-presentator Tijs van den Brink.

De vraag die velen opwerpen is of bij de veelbesproken rechterlijk dwalingen sprake is van incidenten of dat er structureel iets mis is in de rechtspraak. "De mogelijkheden van hoger beroep en cassatie bij de Hoge Raad kunnen kennelijk fouten niet voorkomen", concludeert Tweede Kamerlid Jan de Wit, organisator van het symposium. "Daarbij wordt door de Hoge Raad zelden overgegaan tot herziening van rechterlijke uitspraken, en blijft bij herziening het rechterlijk oordeel buiten schot."

Volgens de justitiewoordvoerder van de SP schiet het zelfreinigend vermogen van de rechterlijke macht duidelijk tekort. "Daarom bepleit ik dat er buiten de rechterlijke organisatie om een onafhankelijke Raad voor de Rechtszekerheid moet komen. Die kan strafzaken opnieuw onderzoeken als er gerede twijfel is over een onherroepelijke rechterlijke uitspraak."

Deze Raad zou buiten de rechterlijke macht moeten staan en advies moeten uitbrengen aan de Hoge Raad over de beoogde herziening van een vonnis. Een dergelijke raad bestaat al in Engeland en Noorwegen, en deze heeft er daar toe geleid dat het vertrouwen van de burgers in de rechtsstaat is toegenomen.


Symposium "Crisis in de rechtsstaat"
Vrijdag 7 maart 2008, 10.30-16.00 uur.
Theater Diligentia, Lange Voorhout 5, Den Haag


Inschrijving beëindigd - Alle plaatsen bezet

Organisator Jan de Wit: Heel concreet is de vraag of de oplossing gezocht moet worden in een verruiming van de herzieningsprocedure bij de Hoge Raad (het begrip novum) dan wel in iets nieuws, te weten een onafhankelijke commissie (een Raad voor de Rechtszekerheid) die de bevoegdheid krijgt eenmaal afgesloten strafzaken opnieuw te beoordelen en daarover advies uit te brengen aan de Hoge Raad.


Er werd een onderzoeksrapport (van TNS NIPO in opdracht van de SP) gepresenteerd tijdens het symposium. Daaruit blijkt dat ruim de helft van de Nederlanders vindt dat openbaar ministerie en rechters vermijdbare fouten hebben gemaakt in de zaak Lucia de B.
84% van de ondervraagden zegt bekend te zijn met de zaak Lucia de B. 84% vindt dat er een onafhankelijke commissie [Raad voor de Rechtszekerheid] moet komen die afgesloten strafzaken gaat heronderzoeken.

# EMAILS en MENINGEN

# Hoe wiskundige Piet Groeneboom het rapport leest over Lucia de B. van Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad, mr. G. Knigge
donderdag 3 april 2008 (overgenomen uit email PG & RG)

Ik heb het rapport van Mr Knigge er op nagelezen. Knigge geeft onderaan p. 61 de volgende krankzinnige conclusie:

"Op grond van de cijfers kan derhalve niet worden geconcludeerd dat het onwaarschijnlijk is dat één van de incidenten die zich in de periode van 1 oktober 2000 tot 5 september 2001 op de desbetreffende afdeling hebben voorgedaan, een onnatuurlijke oorzaak hadden."

Let op de dubbele ontkenningen in deze zin:

"Op grond van de cijfers kan derhalve *niet* worden geconcludeerd dat het *on*waarschijnlijk is dat één van de incidenten die zich in de periode van 1 oktober 2000 tot 5 september 2001 op de desbetreffende afdeling hebben voorgedaan, een *on*natuurlijke oorzaak hadden."

Dus dat de NRC in deze dubbele ontkenningen het spoor bijster is geraakt is misschien niet helemaal verwonderlijk.

Dit nadat Knigge heeft opgemerkt:

"Het argument dat nog steeds van toeval sprake kan zijn, mag niet worden omgedraaid. In geen van de gevallen hoeft sprake te zijn geweest van (poging tot) moord, maar uitgesloten is dat niet".

Met andere woorden: Mr Knigge laat hier een achterdeurtje open om op een gegeven moment toch weer opnieuw te beginnen.

Eigenlijk horen we hier wel tegen in het geweer te komen, of althans, de advocaat Stijn Franken zou hier tegen in het geweer moeten komen.
Want wat staat hier eigenlijk:

"U bent schuldig tenzij nadrukkelijk het tegendeel bewezen is."

De bewijslast ligt echter bij justitie: zij zouden horen aan te tonen dat er een misdrijf wordt gepleegd; het is niet de plicht van de verdachte om aan te tonen dat hij/zij geen misdrijf heeft gepleegd (tenzij justitie met overtuigend bewijs aan komt zetten, wat in dit geval niet gebeurd is).

Ook zo'n zin als (weer p. 118):

"De conclusie dat in de periode waarin mevr. de B. op de betrokken afdeling werkzaam was, sprake moet zijn geweest van onnatuurlijke doodsoorzaken, kan dus niet op grond van enkel de kale cijfers getrokken worden."

Een heel erg misse en bijzonder insinuerende zin. Want wat had hier eigenlijk moeten staan:

"De conclusie dat in de periode waarin mevr. de B. op de betrokken afdeling werkzaam was, sprake moet zijn geweest van onnatuurlijke doodsoorzaken, kan dus niet getrokken worden."

Dat "op grond van enkel de kale cijfers" zou een fatsoenlijk jurist daar niet bij horen te zetten.


Beste Piet

Ja, Mr Knigge doet amateur-statistiek op basis van gegevens die hem door het JKZ zijn verstrekt en waar geen enkele controle is geweest op "wat is een incident". Zijn doel is het uitschakelen van alle mogelijke novums.

Gelukkig hebben Lusthoff en de Wolff erkend dat hun expertise verkeerd is toegepast, en dat is wel een novum. Bovendien staan ze achter het standpunt van RIVMer Meulenbelt dat Amber niet aan een acute digoxine-vergiftiging is overleden.

De Hoge Raad kan zonder gezichtsverlies (zonder aanpassing van het begrip novum) de zaak laten heropenen; en dat is wat op dit moment nodig is, nietwaar?

Maar over "onschuldig tot bewezen schuldig" – juridisch is de situatie op dit moment helaas wel andersom.

Groeten
Richard Gill

@ P.S.

Zelf ben ik tevreden over Knigge's rapport en zijn acties.
Ik lees dat hij beslist wil dat de Hoge Raad de zaak laat heropenen. Daarvoor is het nodig dat hij een novum presenteert wat de HR als novum moet accepteren.
En dat doet hij: hij laat Meulenbelt's analyse ondersteunen door Lusthoff en De Wolff, en hij laat deze heren hardop zeggen dat de rechter indertijd hun getuigenis verkeerd heeft geïnterpreteerd! En tussendoor meldt hij zelfs dat gezien de nieuwe interpretatie van de gebeurtenissen rondom Amber, het niet meer blijkt dat Lucia leugenachtig is geweest! Wat wil je nog meer?


# Bram Derksen aan Malou van Hintum over de berichtgeving in de Volkskrant

Volkskrant – Lucia de B. even vrij na 2.300 dagen cel

donderdag 3 april 2008

email 1 · Bram aan Malou

Hallo Malou,
Veel dank voor toezending. Ik verkeer overigens nog in negatieve opwinding over de berichtgeving in de Volkskrant: de twee berichten over Lucia hebben een tendentieuze strekking en zetten daarmee lezers (weer!) op het verkeerde been.
Grote woorden, besef ik, maar mijn reactie is oprecht. Ik zie nu dat jouw naam mede boven het ene bericht staat, ja ik neem niets terug. De titel "Lucia even vrij" is misleidend in de zin dat er nadrukkelijk de mogelijkheid is genoemd van verlenging!
Een beetje gal dus na die geweldige dag.

Hartelijke groet,
bram


email 2 · Malou aan Bram

NB Bram,
Lucia is voor 3 maanden uit de cel, daarna moeten we maar weer zien. Stijn verwacht dat de Hoge Raad haar invrijheidsstelling zal verlengen, dat staat ook bij ons op de voorpagina. Maar vooralsnog kun je niet in de kop zetten: 'Lucia vrij' – dat is pas het geval als ze, na het proces, is vrijgesproken. En zo ver is het nog lang niet, dat weet jij ook! 'Lucia vrij' zou misleidend zijn, om dat op te schrijven!
Ik vind het zelf vervelend dat er staat 'een van de 7 slachtoffers stierf een natuurlijke dood', dat wekt de suggestie alsof dat bij de andere 6 niet het geval zou zijn. Strikt genomen weten we dat ook niet, dus feitelijk is het juist om het zo op te schrijven. Maar het suggereert iets waar ik het ook niet mee eens ben. Anderzijds snapt iedereen natuurlijk wel dat je niet iemands gevangenisstraf opschort die zes moorden op zijn geweten heeft – of zijn onze lezers echt zo dom, denk je?
Enfin.
Ik merk vaak in de reacties van de mensen rondom Lucia dat journalisten het eigenlijk altijd fout doen, zelfs wanneer we gewoon iemand bellen en iets vragen, en dan het antwoord opschrijven. Dan wordt ons het antwoord kwalijk genomen als het niet bevalt. Tja.
Ik heb het stukje op pagina 3 nog eens doorgelezen, en het is volgens mij een prima stukje. Wat dat betreft wel ik ben benieuwd waar je dat 'tendentieus' vindt. Dat geldt dan hooguit voor het begin – dat niet tendeert, maar gewoon uitspreekt dat het JKZ uit zijn nek heeft gekletst!

Hartelijke groet,
Malou van Hintum


email 3 · Bram aan Malou

Hallo Malou,
Dank voor je uitgebreide reactie. De kwalijke angel zit voor mij in de conclusie van Buruma die de slotzin van het bericht uitmaakt en onweersproken blijft: "Het hof heeft zeventig deskundigen geraadpleegd. De B. is niet op grond van niks veroordeeld".
Iemand die Tons boek gelezen heeft moet hier meteen doorheen prikken: deskundigenverhalen die immers onhoudbaar bleken en ook veel getuigenissen van deskundigen contra (!) een veroordeling van Lucia (Ik zeg hier nog niets over het relatief sterke "ons-kent-ons"-karakter onder de deskundigen).
Nu wordt – in combinatie met de kop van de voorpagina! – gesuggereerd dat er nog een zware rechtsgang te wachten staat: de strafonderbreking is veeleer bedoeld om even een luchtje te scheppen en niet om het signaal af te geven dat na het RIVM-onderzoek geen bewijs meer is overgebleven.
Laatste uitleg is bij mij versterkt door de passage: "Als de zaak is heropend, zullen nieuwe rechters het dossier bekijken en is het mogelijk dat zij De B. opnieuw veroordelen".
Ja natuurlijk is dat in beginsel mogelijk, maar als die kans reëel is dan zou ze nu toch niet tijdelijk zijn vrijgelaten met de toelichting dat het serieuze bewijsmateriaal is onderuit gehaald????
Dat heeft me gestoken! Ten onrechte?

Hartelijke groet,
Bram Derksen